Запознайте се с пълния текс на Митническата конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР.

МИТНИЧЕСКА КОНВЕНЦИЯ ОТНОСНО МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРЕВОЗ НА СТОКИ ПОД ПОКРИТИЕТО НА КАРНЕТИ ТИР
(КОНВЕНЦИЯ ТИР ОТ 1975 Г.)


(Ратифицирана с Указ No 1144 на Държавния съвет от 1977 г.,ДВ,бр.61 от 1977 г. В сила от 20 април 1978 г.)

(обн.,ДВ,бр.7 от 27 януари 2004 г.)

 

Договарящите страни,
желаещи да улеснят международните превози на стоки с пътни превозни средства,
считайки, че подобрението на превозните условия е един от съществените фактори за развитие на сътрудничеството между тях,
заявявайки, че се произнасят в полза на опростяването и хармонизирането на административните формалности в областта на международните превози и по-специално по границите,
се споразумяха за следното:

 

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

А) Определения

Чл.1. За целите на тази конвенция:
1. "превоз ТИР" означава превоз на стоки от отправно митническо учреждение до получаващо митническо учреждение под режима, наречен режим ТИР, установен с тази конвенция;
{ECE/TRANS/17/Изменение 21; в сила от 12.05.2002}
2. "операция ТИР" означава частта от един превоз ТИР, осъществена в една договаряща страна, от отправно или входно (транзитно) митническо учреждение до получаващо или изходно (транзитно) митническо учреждение";
{ECE/TRANS/17/Изменение 21; в сила от 12.05.2002}
3. "начало на операцията ТИР" означава, че пътното превозно средство, съставът от пътни превозни средства или контейнерът са представени в отправното митническо учреждение или входното (транзитното) митническо учреждение за целите на контрола заедно със стоките и отнасящия се до тях карнет ТИР и карнетът ТИР е приет за оформяне от митническото учреждение;
{ECE/TRANS/17/Изменение 21; в сила от 12.05.2002}
4. "завършване на операцията ТИР" означава, че пътното превозно средство, съставът от пътни превозни средства или контейнерът са били представени в получаващото или изходното (транзитното) митническо учреждение за целите на контрола заедно със стоките и отнасящия се до тях карнет ТИР;
{ECE/TRANS/17/Изменение 21; в сила от 12.05.2002}
5. "приключване на операцията ТИР" означава признаване от митническите органи, че операцията ТИР е редовно завършена в отделна договаряща страна; това се установява от митническите органи на основата на съпоставяне на данните или информацията, налични в получаващото или изходното (транзитното) митническо учреждение, с тези, налични в отправното или входното (транзитното) митническо учреждение;
{ECE/TRANS/17/Изменение 21; в сила от 12.05.2002}
6. "вносни или износни мита и такси" означава митните сборове и всички други задължения, данъци, такси и други налози, които се събират при или във връзка с вноса или износа на стоки, с изключение на таксите и налозите, ограничени до размера на приблизителните разходи за извършени услуги.

 

Обяснителни бележки към чл.1, т.6

Под израза "с изключение на таксите и налозите" се разбира всички суми, различни от вносните или износните сборове и данъци, събирани от договарящите страни при или във връзка с вноса или износа. Тези суми се ограничават до размера на приблизителните разходи за извършени услуги и не представляват косвена защита на националното производство или такса с фискална цел при вноса или износа. Такива такси и налози включват и плащания, свързани със:
- сертификати за произход, в случай че последните се изискват при транзита;
- анализи, извършени от митнически лаборатории за контролни цели;
- митнически проверки и други действия при оформянето, извършвани извън нормалното работно време или на отдалечени от митническите учреждения места;
- извършвани санитарни, ветеринарни или фитопатологични инспекции;
7. "пътно превозно средство" означава не само всяко моторно превозно средство, но също всяко ремарке или полуремарке, конструирано за прикачване към моторното превозно средство;
8. "състав от пътни превозни средства" означава прикачени пътни превозни средства, които участват в движението по пътищата като едно цяло;
9. "контейнер" означава транспортно съоръжение (метален сандък, подвижна цистерна или друго подобно съоръжение), което:
а) представлява помещение, напълно или отчасти затворено, предназначено да съдържа стоки;
б) има постоянен характер и следователно е достатъчно здраво, за да позволи многократно използване;
в) е специално приспособено да улеснява превоза на стоки с един или няколко вида транспорт без междинно претоварване на стоките;
г) е приспособено за лесна манипулация, по-специално по време на претоварването му от един вид транспорт на друг;
д) е устроено за лесно напълване и изпразване и
е) чийто вътрешен обем е най-малко един кубически метър;
"подвижните каросерии" се приравняват към контейнерите.

 

Обяснителна бележка към чл.1, т.9

"Демонтируема каросерия" е товарно помещение, което няма устройство за придвижване и е предназначено за превоз върху пътно превозно средство, чието шаси и долна рама на каросерията са специално пригодени за тази цел. В този термин се включва също и сменяема каросерия, която е товарно помещение, специално предназначено за комбиниран шосеен и железопътен превоз.
{ECE/TRANS/17/Изменение 12; в сила от 1.08.1990}

 

Обяснителна бележка към чл.1, т.9, буква "а"

Терминът "отчасти затворено пространство", приложим за оборудването, посочено в т. 9, буква "а" от чл. 1, се отнася до съоръженията, съставени от под и горна конструкция, които формират товарно пространство, еквивалентно на това на затворен контейнер.
Горната конструкция обикновено се състои от метални елементи, изграждащи скелета на контейнера. Този тип контейнери могат да съдържат и една или няколко странични или фронтални стени. Някои от тези контейнери имат само покрив, свързан с пода посредством вертикални колони. Такъв тип контейнери се използват главно за превоз на обемисти товари (например леки автомобили);
10. "отправно митническо учреждение" означава всяко митническо учреждение на територията на договарящата страна, от което започва превозът ТИР за цялата стока или за част от нея;
{ECE/TRANS/17 /Изменение 21; в сила от 12.05.2002}
11. "получаващо митническо учреждение" означава всяко митническо учреждение на територията на договаряща страна, в която завършва превозът ТИР за цялата стока или за част от нея;
{ECE/TRANS/17/Изменение 21; в сила от 12.05.2002}
12. "транзитно митническо учреждение" означава всяко митническо учреждение на територията на договаряща страна, през което пътно превозно средство, състав от пътни превозни средства или контейнер се въвеждат в договарящата страна или я напускат в хода на превоз ТИР;
{ECE/TRANS/17/Изменение 21; в сила от 12.05.2002}
13. "лица" означава както физическите, така и юридическите лица;
14. "титуляр" на карнет ТИР означава лице, на чието име е издаден карнет ТИР съгласно съответните разпоредби на конвенцията и от чието име е изготвена митническа декларация под формата на карнет ТИР, удостоверяващ желанието да се поставят стоки под режима ТИР в отправното митническо учреждение; титулярят е отговорен за представянето на пътното превозно средство, състава от пътни превозни средства или контейнера заедно със стоката и съответния карнет ТИР в отправното митническо учреждение, транзитното митническо учреждение и получаващото митническо учреждение, като надлежно спазва съответните разпоредби на конвенцията;
{ECE/TRANS/17/Изменение 21; в сила от 12.05.2002}
15. "тежки или обемисти стоки" означава всеки тежък или обемист предмет, който поради теглото си, размерите си или естеството си обикновено не може да се превози нито в затворено пътно превозно средство, нито в затворен контейнер;
16. "гарантираща асоциация" означава асоциация, одобрена от митническите власти на някоя договаряща страна като гарант за лицата, ползващи режима ТИР.

 

Б) Обсег

Чл.2. Тази конвенция се прилага при превоз на стоки в пътни превозни средства, състав от пътни превозни средства или в контейнери, извършван без междинно претоварване, през една или повече граници, от отправно митническо учреждение на някоя договаряща страна до получаващо митническо учреждение на друга договаряща страна или на същата договаряща страна, при условие че част от превоза ТИР между началото и края се извършва по шосе.
{ECE/TRANS/17/Изменение 21; в сила от 12.05.2002}

 

Обяснителни бележки

Член 2 предвижда превозът под покритието на карнет ТИР да започне и да завърши в една и съща държава, при условие че част от превоза бъде извършена на чужда територия. В такива случаи митническите власти в отправната страна имат право да изискват в допълнение към карнета ТИР национален документ, осигуряващ безмитния повторен внос на стоките. Препоръчително е все пак митническите власти да не изискват подобен документ, като приемат да го заменят със специална забележка, вписана в карнета ТИР.
Разпоредбите на този член позволяват използването на карнет ТИР за превоз на стоки, когато само част от превоза се извършва по шосе. Не се уточнява коя част от превоза трябва да се извърши по шосе, стига тя да се намира между началото и края на превоза ТИР. Възможно е обаче въпреки първоначалните намерения на изпращача при започване на превоза, вследствие на непредвидени обстоятелства от търговски характер или злополука, нито една част от превоза да не може да бъде извършена по шосе. В подобни изключителни случаи договарящите страни трябва да приемат карнета ТИР, като отговорността на гарантиращите асоциации ще остане в сила.
{ECE/TRANS/17/Изменение 21; в сила от 12.05.2002}
Чл.3. С цел прилагане разпоредбите на тази конвенция:
1. Превозите трябва да бъдат осъществявани от:
а) пътни превозни средства, състави от пътни превозни средства или контейнери, предварително одобрени според условията, посочени в глава трета, раздел "А"; или
б) други пътни превозни средства, други състави от пътни превозни средства или други контейнери, когато са спазени условията, посочени в глава трета, раздел "В"; или
в) пътни превозни средства или специални автомобили като автобуси, кранове, автомобили за почистване на улици, бетонобъркачки и др., които се изнасят, и по този начин самите те са стока, която се придвижва на собствен ход от отправното митническо учреждение до получаващото митническо учреждение, при условията, посочени в глава трета, раздел "В"; когато тези автомобили превозват други стоки, се прилагат условията, посочени в букви "а" и "б".
2. Превозите трябва да бъдат гарантирани от асоциации, одобрени съгласно разпоредбите на чл. 6, и под покритието на карнет ТИР, съответстващ на образеца, даден в приложение 1 на тази конвенция.
{ECE/TRANS/17/Изменение 22; в сила от 12.05.2002}

 

В) Принципи

Чл.4. За стоките, превозвани под режим ТИР, не се заплащат или депозират вносни или износни мита и такси на транзитните митнически учреждения.
Чл.5. (1) Стоките, превозвани под режим ТИР в пломбирани пътни превозни средства, състав от пътни превозни средства или контейнери, по правило не се подлагат на проверка от транзитните митнически учреждения.
(2) Все пак, за да се предотвратят злоупотреби, митническите органи могат в изключителни случаи и по-специално при съмнение за нередовност да извършат проверка на стоките в тези учреждения.

 

Обяснителна бележка към чл.5

Този член не изключва правото на митническите органи да извършват проверки по избор, но се обръща внимание, че броят им трябва да бъде ограничен. Международната система при превози на стоки под покритието на карнети ТИР дава допълнителни гаранции в сравнение с националните процедури. От една страна, данните за стоките по карнета ТИР трябва да съответстват на данните, отбелязани в митническите документи, изготвени в отправната държава. От друга страна, контролът, осъществен в началото на превоза, и извършените заверки от митническите органи в отправното митническо учреждение се явяват допълнителна гаранция за транзитните и получаващите страни (виж също и обяснителните бележки към чл.19).

 

Глава втора
ИЗДАВАНЕ НА КАРНЕТИ ТИР

 

Отговорност на гарантиращите асоциации

Чл.6. (1) Всяка договаряща страна има право да упълномощи асоциации да издават карнети ТИР и да бъдат гаранти пряко или посредством други сродни асоциации, при условие че са спазени минималните условия и изисквания, изложени в първата част на приложение 9. Ако минималните условия и изисквания, отразени в първата част на приложение 9, не са спазени, пълномощията се оттеглят.
{ECE/TRANS/17/Изменение19; в сила от 17.02.1999}
(2) Никоя асоциация в никоя държава не може да бъде одобрена, ако нейната гаранция не покрива също и възникналите отговорности в тази държава по повод операции под покритието на карнети ТИР, издадени от чуждестранни асоциации, членуващи в Международната организация, в която самата тя членува.

 

Обяснителна бележка към чл.6, ал.2

В съответствие с разпоредбите на тази алинея митническите органи в дадена страна могат да одобрят няколко асоциации, като всяка асоциация поема отговорност за транспортните операции, извършвани под покритието на издадени от нея или от нейни сродни асоциации карнети ТИР.
(2-а) Международна организация, такава, каквато е посочена в ал.2, ще бъде упълномощена от Административния комитет да поеме отговорността за ефективната организация и функционирането на международна гаранционна система, в случай че тя приема тази отговорност.
{ECE/TRANS/17/Изменение 21; в сила от 12.05.2002}

 

Обяснителна бележка към чл.6, ал.2-а

Отношенията между Международната организация и нейните асоциации членки ще бъдат определени в писмени споразумения, третиращи функционирането на международната гаранционна система.
{ECE/TRANS/17/Изменение 21; в сила от 12.05.2002 г.}
(3) Асоциацията ще издава карнети ТИР само на лица, на които не е отказан достъп до режима ТИР от компетентните органи в договарящите страни, на територията на която пребивават или са установени лицата.
{ECE/TRANS/17/Изменение 19; в сила от 17.02.1999}
(4) Единствено лицата, които отговарят на минималните условия и изисквания, отразени във втората част на приложение 9 към тази конвенция, ще получат разрешение за достъп до режима ТИР. При спазване на разпоредбите на чл. 38 правото за достъп до режима ТИР ще бъде оттеглено, в случай че горните критерии не бъдат спазени.
{ECE/TRANS/17/Изменение 19; в сила от 17.02.1999}
(5) Разрешението за достъп до режима ТИР се предоставя в съответствие с процедурата, изложена във втората част на приложение 9 към тази конвенция.
{ECE/TRANS/17/Изменение 19; в сила от 17.02.1999}
Чл.7. Карнетите ТИР, изпратени от съответни чужди асоциации или международни организации на гарантиращите асоциации, се освобождават от вносни и износни мита и такси и не подлежат на каквито и да било забрани или ограничения.
Чл.8. (1) Гарантиращата асоциация се задължава да заплати дължимите вносни или износни мита и такси, увеличени с лихви за закъснение, начислени съгласно законите и митническите правилници на страната, в която е била установена нередовност в операцията ТИР. Асоциацията отговаря съвместно и солидарно за изплащането на споменатите по-горе суми с лицата, които ги дължат.
(2) Когато законите и разпоредбите на някоя договаряща страна не предвиждат заплащане на вносни или износни мита и такси в случаите, посочени в ал.1, гарантиращата асоциация се задължава да заплати при същите условия сума, равна на вносните или износни мита и такси, заедно с евентуалните лихви за закъснение.

 

Обяснителни бележки към чл.8, ал.2

Разпоредбите на тази алинея се прилагат когато в случай на нередовности от видовете, посочени в чл.8, ал.1, законите и разпоредбите на една договаряща страна предвиждат плащане на суми, различни от митата и таксите по вноса или износа, като административни глоби или други парични санкции. Подлежащата на плащане сума обаче не може да превишава сумата на митата и таксите по вноса или износа, която би се дължала, ако товарите са били внесени или изнесени съгласно съответните митнически разпоредби, като тази сума се увеличава с евентуалните лихви за закъснение.
{ECE/TRANS/17/Изменение 8; в сила от 1.08. 1987}
(3) Всяка договаряща страна определя максималния размер на сумата за отделен карнет ТИР, която може да се изисква от гарантиращата асоциация, съгласно разпоредбите на ал.1 и 2.

 

Обяснителни бележки към чл.8, ал.3

Препоръчва се митническите органи да ограничат евентуално изискуемата от гарантиращата асоциация максимална сума до равностойността на 50 000 щатски долара на карнет ТИР.
При превоз на алкохолни и тютюневи изделия, изброени по-долу, и за количества, надвишаващи тези, посочени по-долу, на митническите органи се препоръчва да увеличат максималния размер на иска, който може да бъде предявен към гарантиращите асоциации, до сума, равна на 200 000 щатски долара:
1) неденатуриран етилов алкохол с обемно алкохолно съдържание 80 % и повече (хармонизирана митническа система, позиция 22.07.10);
2) неденатуриран етилов алкохол с обемно алкохолно съдържание по-малко от 80 %: спиртове, ликьори и други спиртни напитки, препарати, съдържащи алкохол за производство на напитки (хармонизирана митническа система, позиция 22.08);
3) пури, включително тези с отрязани краища, и пурети, съдържащи тютюн (хармонизирана митническа система, позиция 24.02.10);
4) цигари, съдържащи тютюн (хармонизирана митническа система, позиция 24.02.20);
5) тютюн за пушене, дори съдържащ заместители на тютюн във всякакви съотношения (хармонизирана митническа система, позиция 24.03.10).
Максималният размер на иска, който може да бъде предявен спрямо гарантиращите асоциации, се препоръчва да бъде ограничен до размер 50 000 щатски долара, ако не се надвишават следните количества по посочените по-горе категории алкохолни и тютюневи продукти:
1) 300 литра;
2) 500 литра;
3) 40 000 бр.;
4) 70 000 бр.;
5) 100 килограма.
Точните количества (в литри, броя, килограми) от горните категории тютюневи и алкохолни продукти трябва да бъдат записани в манифеста на товарите на карнета ТИР.
{ECE/TRANS/17/ Изменение 17; в сила от 1.10. 1994 г.;
ECE/TRANS/17/ Изменение 18; влязло в сила на 1.08.1995 г.}
(4) Гарантиращата асоциация започва да отговаря пред компетентните органи на държавата, в която се намира отправното митническо учреждение, от момента, в който карнетът ТИР е бил задействан от митническото учреждение. В останалите държави, през които преминава превозът на стоки под режим ТИР, тази отговорност започва от момента, в който бъдат внесени, или в случай на преустановяване на превоза ТИР в съгласие с разпоредбите на ал.1 и 2 на чл.26, когато карнетът ТИР е бил задействан от митническото учреждение, в което карнетът ТИР бъде представен за продължаване на превоза ТИР.
{ECE/TRANS/17/Изменение 21; в сила от 12.05.2002}
(5) Отговорността на гарантиращата асоциация се простира не само върху стоките, изброени в карнета ТИР, но също и върху стоките, които макар и невписани в карнета, се намират в пломбираната част на пътното превозно средство или в пломбирания контейнер. Тази отговорност не се простира върху каквито и да било други стоки.

 

Обяснителни бележки към чл.8, ал.5

Ако гаранцията се оспорва за товари, които не са изброени в карнета ТИР, съответната администрация трябва да посочи фактите, на чиято основа тя е сметнала, че товарите се съдържат в пломбираната част на пътното превозно средство или в пломбирания контейнер.
{ECE/TRANS/17/Изменение 6; в сила от 1.08.1985}
(6) За определяне митата и таксите, предвидени в ал.1 и 2, са валидни до доказване на противното, данните, отнасящи се за стоките, вписани в карнета ТИР.

 

Обяснителни бележки към чл.8, ал.6

1) Когато данните в карнета ТИР не са достатъчно точни за определяне на дължимите мита и такси за превозваната стока, заинтересованата страна може да представи доказателства за нейното естество.
2) В случай, че не бъдат представени такива доказателства, митата и таксите ще бъдат изчислени според най-високата тарифна ставка, приложима за вида на превозваната стока, според данните в карнета ТИР, а не според произволно избрана ставка, несвързана с естеството на стоката.
(7) Когато сумите, предвидени в ал.1 и 2, станат изискуеми, компетентните органи са длъжни, в рамките на възможното, да изискат плащането им от лицето или лицата, пряко дължащи тези суми, преди да предявят рекламация пред гарантиращата асоциация.

 

Обяснителни бележки към чл.8, ал.7

Мерките, които компетентните органи трябва да предприемат, за да изискат плащането от пряко дължащото лице или лица, трябва да включват поне уведомление за неприключена операция ТИР и/или изпращане на искане за заплащане по карнета ТИР.
{ECE/TRANS/17/Изменение 21; в сила от 12.05.2002}
Чл.9. (1) Гарантиращата асоциация определя срока на валидност на карнета ТИР, като отбелязва датата на последния ден на валидност, след който карнетът не може да бъде представян за задействане в отправното митническо учреждение.
(2) Ако карнетът ТИР е бил задействан от отправното митническо учреждение в последния ден от неговата валидност или преди тази дата, както е предвидено в ал.1, карнетът остава валиден до приключване на операцията ТИР в получаващото митническо учреждение.
Чл.10. (1) Приключването на операцията ТИР трябва да бъде извършено незабавно.
{ECE/TRANS/17/Изменение 21; в сила от 12.05.2002}
(2) След като митническите органи на една страна са приключили дадена операция ТИР, те не могат повече да изискват от гарантиращата асоциация плащането на сумите, посочени в ал. 1 и 2 на чл. 8, освен в случай, че сертификатът за завършването на операцията ТИР е бил получен в резултат на злоупотреба или измама, или завършването не е било осъществено.
{ECE/TRANS/17/Изменение 21; в сила от 12.05.2002}

 

Обяснителна бележка към чл.10

Смята се, че сертификатът за завършване на операцията ТИР е бил получен в резултат на злоупотреба или измама, когато операцията ТИР е била извършена с товарни помещения или контейнери, приспособени допълнително за извършване на измама, или когато е било констатирано използването на фалшиви документи или такива с невярно съдържание, както и когато стоката е била сменена, върху митническите пломби е оказано въздействие, а също и когато сертификатът за завършване е бил получен посредством други незаконни способи.
{ECE/TRANS/17/Изменение 21; в сила от 12.05.2002}
Чл.11. (1) Когато операцията ТИР не е била приключена, компетентните органи нямат право да изискват от гарантиращата асоциация плащането на сумите, предвидени в ал.1 и 2 на чл.8, ако в едногодишен срок, считан от датата на задействането на карнета ТИР, тези органи не са уведомили писмено асоциацията за неприключването. Тази разпоредба се прилага и когато сертификатът за завършване на операцията ТИР е получен в резултат на злоупотреба или измама, но тогава срокът за уведомление е две години.
{ECE/TRANS/17/Изменение 21; в сила от 12.05.2002}

 

Обяснителни бележки към чл.11, ал.1

Освен уведомлението, отправено към гарантиращата асоциация, митническите органи трябва, ако това е възможно, да уведомят титуляря на карнета ТИР, че операцията ТИР не е приключена. Това може да бъде направено едновременно с уведомяването на гарантиращата асоциация.
{ECE/TRANS/17/Изменение 21; в сила от 12.05. 2002}
(2) Искането за заплащане на сумите, споменати в ал.1 и 2 на чл.8, трябва да бъде изпратено на гарантиращата асоциация не по-рано от три месеца от датата, на която асоциацията е била уведомена, че операцията ТИР не е била приключена или че сертификатът за завършване на операцията ТИР е бил получен в резултат на злоупотреба или измама, и не по-късно от две години след тази дата. Все пак, когато случаите са представени за разглеждане по съдебен ред в посочения по-горе двугодишен срок, искането за плащане трябва да бъде отправено в срок до една година от датата на окончателното влизане в сила на съдебното решение.
{ECE/TRANS/17/Изменение 21; в сила от 12.05.2002}

 

Обяснителни бележки към чл.11, ал.2

Когато митническите органи решават дали да освободят или не стоките и превозното средство, те не трябва да се влияят от факта, че гарантиращата асоциация е отговорна за плащането на митата, таксите и лихвите за закъснение, дължими от титуляря на карнета ТИР, ако законодателството им дава възможност да защитят по друг начин интересите, за които отговарят.
{ECE/TRANS/17/Изменение 21; в сила от 12.05. 2002}
(3) За изплащане на исканата сума гарантиращата асоциация разполага с тримесечен срок, считан от датата на предявяването на искането за заплащане. Асоциацията получава обратно изплатените суми, ако в срок две години след датата на предявяването на искането за заплащане докаже по задоволителен за митническите органи начин, че не е имало никаква нередовност, свързана с операцията ТИР по спорния превоз.

 

Обяснителни бележки към чл.11, ал.3

В случай, че съгласно процедурите, предвидени в чл. 11, гарантиращата асоциация получи искане да плати предвидените в ал. 1 и 2 на чл. 8 суми, но не извърши плащането в предвидения от kонвенцията тримесечен срок, компетентните органи имат право да изискат плащане на въпросните суми въз основа на националното си законодателство, тъй като в такъв случай ще бъде налице нарушаване на договора за гаранция, подписан от гарантиращата асоциация съгласно националното законодателство.

 

Глава трета
ПРЕВОЗ НА СТОКИ ПОД ПОКРИТИЕТО НА КАРНЕТ ТИР

 

A) Одобряване на превозните средства и контейнерите

Чл.12. Всяко пътно превозно средство, за да ползва разпоредбите на раздели "А" и "Б" на тази глава, трябва да отговаря по конструкция и оборудване на условията, определени в приложение 2 на тази конвенция, и да е било одобрено по реда, определен в приложение 3 на тази конвенция. Свидетелството за митническа годност трябва да бъде съобразено с образеца в приложение 4.
Чл.13. (1) За да ползват разпоредбите на раздели "А" и "Б" на тази глава, контейнерите трябва да бъдат построени в съгласие с условията, определени в първата част на приложение 7, и трябва да бъдат одобрени по реда, определен във втората част на това приложение.
(2) Одобрените контейнери за превоз на стоки под митническо пломбиране в прилагане на Митническата конвенция относно контейнерите от 1956 г. на спогодбите, сключени под егидата на Обединените нации, произтичащи от същата тази конвенция, на митническата конвенция относно контейнерите от 1972 г. или на всички международни документи, които бяха заменили или изменили тази последна конвенция, се считат като отговарящи на разпоредбите на ал.1 и могат да извършват превози под режим ТИР без ново одобрение.
Чл.14. (1) Всяка договаряща страна си запазва правото да не признае валидността на одобрението на пътните превозни средства или контейнерите, които не отговарят на условията на чл.12 и 13. Все пак договарящите страни ще избягват забавянето на превоза, когато установените различия са незначителни и не създават условия за измама.
(2) Преди да бъде използвано повторно за превоз на стоки под митническо пломбиране, пътното превозно средство или контейнерът, който не отговаря вече на условията за одобрението му, трябва да бъде приведен в състояние на годност за одобрение поначало или да бъде представен за ново одобрение.

 

Б) Процедура за превоз под покритието на карнети ТИР

Чл.15. (1) Не се изисква митнически документ за временен внос на пътното превозно средство, състава от пътни превозни средства или контейнера, когато са ползвани за превоз на стоки под режим ТИР. Не се изисква и никаква гаранция за пътното превозно средство, състава от пътни превозни средства или контейнера.
(2) Разпоредбите на ал.1 не пречат на една договаряща страна да изисква от получаващото митническо учреждение изпълнението на формалностите, предписани във вътрешните национални разпоредби, за да се гарантира, че след завършването на операцията ТИР пътното превозно средство, съставът от пътни превозни средства или контейнерът ще бъдат изнесени.

 

Обяснителна бележка към чл.15

Липсата на митнически документ за временния внос може да създаде трудности, когато се внасят нерегистрирани превозни средства, каквито са в няколко държави ремаркетата и полуремаркетата. В такива случаи разпоредбите на чл.15 могат да бъдат спазени, като на отрязъци 1 и 2 и на прилежащите към тях талони в карнета ТИР митническите органи на съответната страна впишат, за по-голяма сигурност, характеристиките на превозните средства (марка и номер).
Чл.16. Когато се извършва превоз ТИР с пътно превозно средство или състав от пътни превозни средства, на предната и на задната му част се поставя по една правоъгълна табелка с надпис "TIR" съгласно характеристиките, споменати в приложение 5 на конвенцията. Тези табели трябва да бъдат прикрепени така, че да бъдат ясно видими. Те трябва да могат да се свалят или да бъдат пригодени, или конструирани по такъв начин, че да могат да бъдат обръщани, покривани, прегъвани или да посочват по друг начин, че не се извършва операция ТIR.
{ECE/TRANS/17/Изменение16; в сила от 24.06.1994}
{ECE/TRANS/17/Изменение 21; в сила от 12.05.2002}
Чл.17. (1) За всяко пътно превозно средство или контейнер се изготвя по един карнет ТИР. Може обаче да се изготви само един карнет за един състав от пътни превозни средства или за няколко контейнера, натоварени на едно пътно превозно средство и на един състав от пътни превозни средства. В този случай в манифеста на стоката в карнета трябва да се посочва поотделно съдържанието на всяко отделно превозно средство или на всеки контейнер.

 

Обяснителни бележки към чл.17, ал.1

Разпоредбата, предвиждаща в манифеста на стоките в карнета ТИР да бъде вписан товарът на всяко едно превозно средство или контейнер поотделно, когато те са част от състав от превозни средства, има за цел облекчаване на митническата проверка по контрола на съдържанието на всяко едно превозно средство или контейнер. Тази разпоредба не бива да се тълкува прекалено стриктно, така че всяка разлика между вписаното в манифеста на товарите и реалното съдържание на отделното превозно средство или контейнер да бъде смятана за нарушение на разпоредбите на конвенцията.
В случай, че превозвачът може да докаже по задоволителен за компетентните органи начин, че въпреки тази разлика количеството на реално натоварената стока в състава от превозни средства или контейнера отговаря напълно на количеството, вписано в манифеста на товарите на карнета ТИР, по принцип не бива да се смята, че има нарушение на митническите разпоредби.
(2) Карнетът ТИР е валиден само за един превоз. Той трябва да съдържа поне толкова листа, колкото са необходими за дадения превоз ТИР.
{ECE/TRANS/17/Изменение 21; в сила от 12.05.2002}

 

Обяснителни бележки към чл.17, ал.2

При превоз на покъщнина може да се приложи предвидената процедура в т.10, буква "в" от Правилата за ползване на карнети ТИР, като изброяването на превозваните предмети се ограничи до границите на разумното.
Чл.18. Превозът ТИР може да включва няколко отправни и получаващи митнически учреждения, но общият брой на отправните и получаващи митнически учреждения не трябва да надвишава четири. Карнетът ТИР може да се представя на получаващите митнически учреждения само ако всички отправни митнически учреждения са задействали карнета ТИР.
{ECE/TRANS/17/Изменение10; в сила от 23.05.1989}
{ECE/TRANS/17/Изменение 21; в сила от 12.05.2002}

 

Обяснителни бележки към чл.18

Правилното функциониране на режима ТИР изисква от митническите органи на дадена страна да откажат да посочат изходно митническо учреждение в същата страна като получаващо, когато превозът продължава към съседна договаряща по конвенцията ТИР страна, освен ако извънредни причини не оправдават такова искане.
1. Стоките трябва да бъдат натоварени и подредени по такъв начин, че стоката, която ще се разтоварва на първия разтоварен пункт, да може да бъде извадена от превозното средство или контейнера, без това да налага разтоварването на останалите стоки, предназначени за последващо разтоварване на други разтоварни пунктове.
2. Когато даден превоз предвижда разтоварвания в различни учреждения, всяко частично разтоварване трябва да бъде отбелязано в графа 12 от манифестите на всички оставащи в карнета ТИР листа, като се уточни в съответните талони и на всички останали отрязъци, че са били положени нови митнически пломби.
Чл.19. Стоките и пътното превозно средство, съставът от пътни превозни средства или контейнерът се представят заедно с карнета ТИР на отправното митническо учреждение. Митническите органи на отправната страна вземат необходимите мерки за установяване точността на манифеста на стоките и за поставяне на митническите пломби или за проверка на митническите пломби, поставени от упълномощените лица под отговорността на споменатите митнически органи.

 

Обяснителна бележка към чл.19

Отправното митническо учреждение има задължението да провери верността на данните в манифеста на стоките, уверявайки се поне, че данните от манифеста отговарят на тези от износните и транспортни документи или на други търговски документи, свързани с тези стоки, като при нужда има право и да осъществи проверка на стоките. Задължение на отправното митническо учреждение е също така, преди да постави пломбите, да провери състоянието на пътното превозно средство или контейнера и когато превозното средство или контейнерът са с покривало, да провери състоянието на покривалото и на свръзките за закрепване на покривалото, тъй като състоянието на тези помощни материали не е отразено в свидетелството за митническа годност.
Чл.20. Митническите органи могат да определят срок за преминаване през територията на тяхната страна и да изискват пътното превозно средство, съставът от пътни превозни средства или контейнерът да минат по определен маршрут.

 

Обяснителна бележка към чл.20

При определяне на срока за преминаване на стоките през тяхната територия митническите органи трябва да се съобразяват и със задължителните за превозвачите правилници, и по-специално изискванията за работно време и задължителни почивки на водачите на пътни превозни средства. Препоръчително е митническите органи да определят маршрута на движение само когато това наистина се налага.
Чл.21. На всяко транзитно митническо учреждение, а също и на получаващите митнически учреждения пътното превозно средство, съставът от пътни превозни средства или контейнерът се представят за контрол на митническите органи с товара и с карнета ТИР.

 

Обяснителни бележки към чл.21

Разпоредбите на този член не ограничават по никакъв начин правото на митническите органи да преглеждат и проверяват всички части на превозното средство, включително и запечатаните товарни помещения.
{ECE/TRANS/17/Изменение 21; в сила на 12.05.2002}
Входното митническо учреждение има право да върне шофьора на изходното митническо учреждение в съседната страна, ако бъде констатирано, че изходната заверка в предходната съседна страна не е отразена или е отразена неправилно. В такъв случай входната митница вписва в карнета ТИР обяснителна бележка, предназначена за съответното изходно митническо учреждение.
В случай, че по време на проверка митническите органи вземат мостра от стоките за извършване на проба, те трябва да отразят всички необходими данни за иззетата стока в манифеста на стоките на карнета ТИР.
Чл.22. (1) Като общо правило и с изключение на случаите, когато биха извършили проверка на стоките в съответствие с ал.2 на чл.5, митническите органи в транзитните митнически учреждения на всяка от договарящите страни ще приемат митническите пломби на другите договарящи страни при условие, че са непокътнати. Когато се налага за целите на контрола, те могат да добавят и собствени пломби.
(2) Така признатите вече пломби от една договаряща страна се ползват на нейната територия със същата правна защита, както и националните пломби.
Чл.23. Освен в изключителни случаи митническите органи не изискват:
1. пътните превозни средства, съставът от пътни превозни средства или контейнерите да бъдат ескортирани за сметка на превозвача на територията на тяхната страна;
2. контрол и проверка по пътя на стоките, пътните превозни средства, състава от пътни превозни средства или контейнерите.
Чл.24. Ако по пътя или на някое транзитно митническо учреждение митническите органи извършат проверка на товара на някое пътно превозно средство, състав от пътни превозни средства или контейнер, те трябва да отбележат данните за новопоставените пломби и за естеството на извършените проверки върху отрязъците на карнета ТИР, използвани за тяхната държава, и върху съответстващите им талони, а също и върху оставащите в карнета ТИР отрязъци.
Чл.25. Когато по време на пътуването се скъса митническа пломба при обстоятелства, различни от предвидените в чл.24 и 35, или ако са унищожени или повредени стоки, без да има скъсани пломби, то се действа съгласно реда, предвиден в приложение 1 от тази конвенция, отнасяща се до използването на карнета ТИР, без да се засяга евентуалното прилагане на разпоредбите на националното право, и се съставя констативният протокол, включен в карнета ТИР.
Чл.26. (1) Когато извършеният превоз с карнет ТИР минава по част от пътя си през територия на държава, която не е договаряща страна в тази конвенция, превозът ТИР се прекратява за тази част от пътя. В този случай митническите органи на следващата договаряща страна, по чиято територия продължава превозът, приемат карнета ТИР за възобновяване на превоза ТИР при условие, че митническите пломби и/или идентификационните знаци са останали непокътнати.
{ECE/TRANS/17/Изменение 21; в сила от 12.05.2002}
(2) По същия начин се постъпва и за такава част от пътя, по която карнетът ТИР не е използван от титуляря на територията на договарящата страна поради съществуването на по-опростени процедури за митнически транзит или не се налага режим на митнически транзит.
(3) В този случай митническите учреждения, в които превозът ТИР е бил прекъснат или възобновен, се считат за транзитни, съответно изходни или входни.
{ECE/TRANS/17/Изменение 21; в сила от 12.05.2002}
Чл.27. При спазване на разпоредбите на тази конвенция, и по-специално на чл.18, първоначално определеното получаващо митническо учреждение може да бъде заменено с друго получаващо митническо учреждение.
Чл.28. (1) Завършването на операцията ТИР трябва да бъде потвърдено без забавяне от митническите органи. Те могат да направят това със или без резерви. Когато се формулират резерви, те трябва да се основават на факти, свързани със самата ТИР операция. Фактите трябва да бъдат ясно отразени в карнета ТИР.
{ECE/TRANS/17/Изменение 21; в сила от 12.05.2002}
(2) В случаите, когато стоките са поставени под друг митнически режим или друга система за митнически контрол, всички нередности, които биха могли да бъдат извършени под този митнически режим или система за митнически контрол, не трябва да бъдат приписвани на титуляря на карнета ТИР в качеството му на титуляр или на всяко друго лице, действащо от негово име.
{ECE/TRANS/17/Изменение 21; в сила от 12.05.2002}

 

Обяснителни бележки към чл.28

Използването на карнета ТИР трябва да бъде ограничено до функциите, които са му присъщи, т.е. до транзитната операция. Карнетът ТИР не може да бъде използван например, за да покрива престоя на стоките в получаващото митническо учреждение.
{ECE/TRANS/17/Изменение 21; в сила от 12.05.2002}

 

В) Разпоредби относно превозите на тежки или обемисти стоки

Чл.29. (1) Разпоредбите на този раздел се прилагат само за превози на тежки или обемисти стоки, определени в т.15 от чл.1 на тази конвенция.
{ECE/TRANS/17/Изменение 21; в сила от 12.05.2002}
(2) В случаите, когато са приложими разпоредбите на тази конвенция, превозът на тежки или обемисти стоки може да се извършва и в непломбирани превозни средства или контейнери по решение на органите на отправното митническо учреждение.
(3) Прилагането на разпоредбите на този раздел се допуска само ако отправното митническо учреждение реши, че превозваните тежки или обемисти стоки, както и съпровождащите ги принадлежности могат да бъдат лесно идентифицирани по описанието им или да бъдат пломбирани и/или снабдени с идентифициращи знаци, така че да не може да бъде извършена каквато и да било подмяна или сваляне на тези стоки, без да останат видими следи.

 

Обяснителна бележка към чл.29

За пътните превозни средства или контейнери, превозващи тежки или обемисти стоки, не се изисква свидетелство за митническа годност. Задължение на отправното митническо учреждение обаче е да провери дали са спазени останалите условия, определени в този член, за този вид превози. Митническите учреждения на другите договарящи страни следва да признаят решението на отправното митническо учреждение, освен ако то влиза в явно противоречие с разпоредбите на този член.
Чл.30. При превоза на тежки или обемисти стоки под режим ТИР се прилагат всички разпоредби на тази конвенция, които не противоречат на особените разпоредби на този раздел.
Чл.31. Отговорността на гарантиращата асоциация се простира не само върху стоките, изброени в карнета ТИР, но още и върху стоките, които, макар и да не са изброени в този карнет, се намират на товарната платформа, или между стоките, изброени в карнета ТИР.
Чл.32. Ползваният карнет ТИР трябва да носи върху корицата си и върху всички свои отрязъци означението "тежки или обемисти стоки" с едър шрифт на английски или френски език.
Чл.33. Органите на отправното митническо учреждение могат да изискват прилагането към карнета ТИР на описи на колети, снимки, планове и др., необходими за идентифициране на превозваните стоки. В такъв случай те заверяват тези документи, един екземпляр от които се прикачва на гърба на корицата на карнета ТИР, а във всички манифести на карнета ТИР се вписва бележка за тези документи.
Чл.34. Органите на транзитните митнически учреждения на всяка от договарящите страни признават митническите пломби и/или идентифициращи знаци, поставени от компетентните власти на другите договарящи страни. Те могат обаче да прибавят други пломби и/или идентифициращи знаци, като отбелязват новопоставените пломби и/или идентифициращи знаци върху отрязъците на карнета ТИР, използвани за тяхната държава, и върху съответстващите им талони, както и върху оставащите в карнета ТИР отрязъци.
Чл.35. Когато по време на пътуването или на някое транзитно митническо учреждение митническите органи са принудени при извършване прегледа на товара да скъсат пломбите и/или да снемат идентифициращите знаци, те отбелязват върху отрязъците на карнета ТИР, използвани за тяхната държава, и върху съответстващите им талони, както и върху оставащите в карнета ТИР отрязъци, че са поставили нови пломби и/или идентифициращи знаци.

 

Глава четвърта
НЕРЕДОВНОСТИ

Чл.36. Всяко нарушение на разпоредбите на тази конвенция влече за нарушителя в държавата, където нарушението е било извършено, санкциите, предвидени от законите на тази държава.
Чл.37. Когато не е възможно да се установи на коя територия е извършена нередовността, счита се, че същата е извършена в държавата, в която е била открита.
Чл.38. (1) Всяка договаряща страна има право да лиши временно или завинаги от ползването на разпоредбите на тази конвенция всяко лице, провинило се в грубо нарушение на митническите закони и правилници, прилагани за международните превози на стоки.

 

Обяснителна бележка към чл.38, ал.1

Едно транспортно предприятие не бива да бъде лишавано от правото да ползва режима ТИР, ако нередовностите са допуснати от някой от шофьорите без знанието на ръководителите на предприятието.
(2) За това лишаване се уведомяват в срок една седмица компетентните органи на договарящата страна на чиято територия живее или се е установило виновното лице, както и асоциацията (или асоциациите) в страната или на митническата територия, на която е било извършено нарушението, а също така и Изпълнителният съвет ТИР.
{ECE/TRANS/17/Изменение 19; в сила от 17.02.1999}

 

Обяснителна бележка към чл.38, ал.2

Обяснителната бележка беше премахната.
{ECE/TRANS/17/Изменение 19; в сила от 17.02.1999}
Чл.39. Когато операциите ТИР са признати за редовни:
1. договарящите страни не трябва да претендират за минимални различия относно изпълнението на задълженията, свързани със спазването на срока или предписания маршрут;
2. също така различията между указанията в манифеста на стоките в карнета ТИР и съдържанието на пътното превозно средство, на състава от пътни превозни средства или на контейнера не се считат по смисъла на тази конвенция за нарушения от страна на титуляря на карнета ТИР, когато се докаже по удовлетворителен за компетентните органи начин, че тези различия не се дължат на умишлено допуснати грешки или вследствие небрежност по време на товаренето или изпращането на стоките, или при съставянето на манифеста.

 

Обяснителна бележка към чл.39

Изразът "допуснати разлики в резултат на небрежност" се отнася до действия, които не са извършени умишлено и преднамерено, а са резултат от пропуск при вземането на необходимите и разумни мерки за осигуряване на точни факти в конкретния случай.
Чл.40. Митническите органи на отправната и получаващата държава не държат отговорен титуляря на карнета ТИР за евентуално констатирани различия в тези държави, когато тези различия засягат респективно митническите режими, предшествали или последвали превоза ТИР, и титулярят на въпросния карнет ТИР няма отношение към тях.
{ECE/TRANS/17/Изменение 21; в сила от 12.05.2002}
Чл.41. Когато се установи по задоволителен за митническите органи начин, че стоките, изброени в манифеста на карнета ТИР, са унищожени или безвъзвратно загубени при пътно транспортно произшествие или при форсмажорни обстоятелства или липсват поради причини, дължащи се на тяхното естество, дължимите при нормални обстоятелства мита и такси не се събират.
Чл.42. По мотивирана молба на някоя договаряща страна компетентните органи на договарящите страни, заинтересовани от дадена операция ТИР, съобщават на първата всички сведения, с които разполагат, необходими за прилагането на разпоредбите на чл.39, 40 и 41.
{ECE/TRANS/17/Изменение 21; в сила от 12.05.2002}
Чл.42а. Компетентните органи в тясно сътрудничество с асоциациите трябва да предприемат всички необходими мерки за осигуряване на правилното ползване на карнетите ТИР. За тази цел могат да бъдат прилагани съответните мерки за контрол, приети в национален или международен мащаб. Необходимо е прилаганите в тази връзка национални мерки за контрол да бъдат незабавно сведени до знанието на Изпълнителния съвет ТИР, който проверява съответствието им с разпоредбите на Конвенцията ТИР. Международните мерки за контрол се определят от Административния комитет.
{ECE/TRANS/17/Изменение19; в сила от 17.02.1999}

 

Глава пета
ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Чл.43. Обяснителните бележки, дадени в приложения 6 и 7 (трета част), дават тълкуване на някои разпоредби на тази конвенция и на нейните приложения. Те засягат и някои препоръчани начини на работа.

 

Глава шеста
РАЗНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.44. Всяка договаряща страна улеснява заинтересованите гарантиращи асоциации относно:
1. превода на валута, необходима за плащане на изискваните суми от органите на договарящите страни в съответствие с разпоредбите на чл. 8 от тази конвенция; и
2. превода на валута, необходима за плащане на карнетите ТИР, изпращани на гарантиращите асоциации от съответните чуждестранни асоциации или от международните организации.
Чл.45. Всяка договаряща страна публикува списъка на отправните, транзитните и получаващите митнически учреждения, които е определила за извършване на операциите ТИР. Договарящите страни, чиито територии са съседни, определят след взаимно съгласуване съответстващите си гранични бюра и тяхното работно време.

 

Обяснителна бележка към чл.45

Препоръчва се на договарящите страни да открият възможно най-голям брой митнически учреждения за операции ТИР - както вътрешни, така и гранични.
Чл.46. (1) За споменатите в тази конвенция митнически операции работата на митническия персонал не подлежи на възнаграждение с изключение на случаите, когато тази работа се налага извън дните, часовете и мястото, нормално предвидени за подобни операции.
(2) В рамките на възможното митническите учреждения на договарящите страни улесняват митническите операции, засягащи бързо развалящите се стоки.
Чл.47. (1) Разпоредбите на тази конвенция не пречат нито на прилагането на ограниченията и проверките, произтичащи от разпоредбите в страната и основани на съображенията на обществения морал, обществената безопасност, хигиената или здравеопазването, или на такива от ветеринарен или фитопатологичен характер, нито на събирането на суми съгласно тези разпоредби.
(2) Разпоредбите на тази конвенция не са пречка за прилагането на други национални или международни разпоредби, уреждащи превозите.
Чл.48. Никоя разпоредба на тази конвенция не изключва правото на договарящите страни, образували митнически или икономически съюз, да възприемат особени правила относно превозните операции, които започват, приключват или преминават транзит през техните територии, доколкото тези правила не намаляват предвидените в тази конвенция улеснения.
Чл.49. Тази конвенция не е пречка за прилагането на по-големи улеснения от страна на договарящите страни било чрез едностранни разпоредби, било въз основа на двустранни или многостранни спогодби при условие, че тези допълнителни улеснения не пречат на прилагането на разпоредбите на тази конвенция, и по-специално на извършването на операциите ТИР.
Чл.50. Договарящите страни си съобщават взаимно, при поискване, необходимите информации за прилагането на разпоредбите на тази конвенция, и по-специално тези, отнасящи се до одобряването на пътните превозни средства или контейнерите, както и до техническите им и конструктивни характеристики.
Чл.51. Приложенията на тази конвенция са неразделна част от нея.

 

Глава седма
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Подписване, ратификация, приемане, одобряване и присъединяване

Чл.52. (1) Всички държави - членки на Организацията на обединените нации или членки на някоя от специализираните институции или на Международната агенция за атомна енергия, страни в устава на Международния съд и всяка друга държава, поканена от Общото събрание на Организацията на обединените нации, могат да станат договарящи страни по тази конвенция:
1. като я подпишат без резерва за ратификация, приемане или одобряване;
2. като депозират документ за ратификация, приемане или одобряване след подписването й под резерва за ратификация, приемане или одобряване, или
3. като депозират документ за присъединяване.
(2) Тази конвенция ще бъде открита за подпис от 1 януари 1976 г. до 31 декември 1976 г. включително в канцелариите на Обединените нации в Женева за държавите, посочени в ал.1 на този член. След тази дата тя ще бъде открита за присъединяването им.
(3) Съгласно разпоредбите на ал.1 и 2 на този член митническите или икономически съюзи могат също така да станат договарящи страни по тази конвенция едновременно с всичките си държави членки или в който и да е момент, след като всички държави - техни членове, са станали договарящи страни по тази конвенция. Тези съюзи обаче няма да имат право на глас.
(4) Документите за ратификация, приемане, одобряване или присъединяване се депозират при Генералния секретар на Организацията на обединените нации.

 

Влизане в сила

Чл.53. (1) Тази конвенция влиза в сила шест месеца след датата, на която пет от държавите, споменати в ал.1 на чл.52, са я подписали без резерва за ратификация, приемане, одобряване или присъединяване или са депозирали документ за ратификация, одобряване или присъединяване.
(2) След като пет от споменатите в ал.1 на чл.52 държави я подпишат без резерва за ратификация, приемане или одобряване или са депозирали своя документ за ратификация, приемане, одобряване или присъединяване, тази конвенция влиза в сила за всички нови договарящи страни шест месеца след датата на депозирането на техния документ за ратификация, приемане, одобряване или присъединяване.
(3) Всеки документ за ратификация, приемане, одобряване или присъединяване, който бъде депозиран след влизането в сила на някое изменение в тази конвенция, ще се счита, че се отнася и до изменения текст на конвенцията.
(4) Всеки документ от този вид, депозиран след приемането на някое изменение, но преди неговото влизане в сила, ще се счита като приложим и за изменения текст на тази конвенция от датата на влизането в сила на изменението.

 

Денонсиране

Чл.54. (1) Всяка договаряща страна може да денонсира тази конвенция чрез писмено уведомление до Генералния секретар на Организацията на обединените нации.
(2) Денонсирането влиза в сила петнадесет месеца след датата, на която Генералният секретар е получил уведомлението.
(3) Валидността на карнетите ТИР, задействани от отправното митническо бюро преди датата, на която денонсирането влиза в сила, не се засяга от това денонсиране и гаранцията на гарантиращата асоциация остава валидна съгласно условията на тази конвенция.

 

Прекратяване действието на конвенцията

Чл.55. Ако след влизането в сила на тази конвенция броят на държавите - договарящи страни, спадне на по-малко от пет, в който и да било период от дванадесет последователни месеца, тази конвенция преустановява действието си от края на посочения период от 12 месеца.

 

Отменяне на Конвенцията ТИР от 1959 г.

Чл.56. (1) С влизането си в сила тази конвенция отменя и заменя Конвенцията ТИР от 1959 г. в отношенията между договарящите страни.
(2) Свидетелствата за митническа годност, издадени на пътните превозни средства и контейнерите по условията на Конвенцията ТИР от 1959 г., се приемат за редовни от договарящите страни по тази конвенция в рамките на срока им на валидност или при подновяване при превоз на стоки под митническо пломбиране при условие, че превозните средства или контейнерите все още отговарят на условията, при които са получили първоначалното одобрение.

 

Разрешаване на споровете

Чл.57. (1) Всеки спор между две или повече договарящи страни относно тълкуването или прилагането на тази конвенция се урежда, доколкото е възможно, чрез преговори между спорещите страни или по друг начин.
(2) Всеки спор между две или повече договарящи страни във връзка с тълкуването или прилагането на тази конвенция, който не е могъл да бъде уреден по начина, предвиден в ал.1 на този член, се отнася по искане на една от тях до арбитражен съд, съставен по следния начин: всяка от спорещите страни назначава арбитър и тези арбитри посочват един арбитър за председател. Ако три месеца след получаване искането за арбитраж някоя от страните не е посочила арбитър или ако арбитрите не са могли да изберат председател, която и да е от страните може да поиска от Генералния секретар на Организацията на обединените нации да назначи арбитър или председател на Арбитражния съд.
(3) Решението на Арбитражния съд, съставен съгласно разпоредбите на ал.2, е задължително за страните по спора.
(4) Арбитражният съд определя сам своя правилник за вътрешния ред.
(5) Решенията на Арбитражния съд се вземат с мнозинство.
(6) Всяко различие, което би възникнало между спорещите страни относно тълкуването и изпълнението на арбитражното решение, може да бъде отнесено от една от страните за разрешаване пред Арбитражния съд, постановил решението.

 

Резерви

Чл.58. (1) При подписването или ратификацията на тази конвенция или при присъединяването си всяка държава може да заяви, че не се счита обвързана от ал.2 до 6 от чл.57 на тази конвенция. Останалите договарящи страни, от своя страна, не ще бъдат обвързани от тези алинеи към всяка договаряща страна, която е предявила подобна резерва.
(2) Всяка договаряща страна, предявила резерва съгласно ал.1 от този член, може по всяко време да се откаже от тази резерва с писмено уведомление до Генералния секретар на Организацията на обединените нации.
(3) В тази конвенция не се допускат никакви други резерви освен резервите, предвидени в ал.1 от този член.

 

Административен комитет

Чл.58а. Създава се Административен комитет, съставен от всички договарящи страни. Неговите състав, функции и вътрешен правилник са посочени в приложение 8.
{ECE/TRANS/17/Изменение19; в сила от 17.02.1999}

 

Изпълнителен съвет ТИР

Чл.58б. Административният комитет ще създаде Изпълнителен съвет ТИР като помощен орган, който ще изпълнява от името на Административния комитет поверените от него задачи по Конвенция ТИР. Неговите състав, функции и вътрешен правилник са посочени в приложение 8.
{ECE/TRANS/17/Изменение 19; в сила от 17.02.1999}

 

Ред за изменение на тази конвенция

Чл.59. (1) Тази конвенция, включително приложенията й, може да бъде изменена по предложение на някоя договаряща страна съгласно предвидения в този член ред.
(2) Всяко предложение за изменение на тази конвенция ще се обсъжда от Административния комитет, съставен от всички договарящи страни, съгласно правилника за вътрешния ред, предмет на приложение 8. Всяко изменение от подобно естество, обсъдено или изготвено по време на заседание на ръководния комитет и одобрено от него с мнозинство от две трети на присъстващите и гласуващи членове, се съобщава от Генералния секретар на Организацията на обединените нации на договарящите страни за приемане.
{ECE/TRANS/17/Изменение 19; в сила от 17.02.1999}
(3) Под резерва на разпоредбите на чл. 60 всяко предложено изменение, съобщено в прилагане на разпоредбите на предшестващата алинея, влиза в сила за всички договарящи страни три месеца след изтичането на период от 12 месеца от датата на съобщението, ако през този период до Генералния секретар на Организацията на обединените нации не постъпи възражение от някоя държава - договаряща страна.
(4) Ако по предложеното изменение е постъпило възражение в съответствие с разпоредбите на ал.3 на този член, изменението се счита за отхвърлено и няма да има действие.

 

Особен ред за изменение на приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9

Чл.60. (1) Всяко изменение на приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, предложено и разгледано съгласно разпоредбите на ал.1 и 2 на чл.59, влиза в сила от датата, която ще бъде определена от Административния комитет в момента на приемането му, освен ако на по-предна дата, която ще определи Административният комитет в същия момент, една пета част от държавите - договарящи страни, или пет държави - договарящи страни, ако тази цифра е по-малка, са уведомили Генералния секретар на Организацията на обединените нации, че предявяват възражения срещу изменението. Датите, посочени в тази алинея, се определят от ръководния комитет с мнозинство от две трети на присъстващите и гласуващи негови членове.
{ECE/TRANS/17/Изменение 19; в сила от 17.02.1999}
(2) С влизането си в сила изменението, прието съгласно предвидения ред в ал.1, заменя за всички договарящи страни всяка предшестваща разпоредба, за която се отнася.

 

Молби, съобщения и възражения

Чл.61. Генералният секретар на Организацията на обединените нации уведомява всички договарящи страни и всички държави, посочени в ал.1 на чл.52 на тази конвенция, за всяка молба, съобщение или възражение, направени съгласно чл. 59 и 60, и за датата на влизане в сила на измененията.

 

Конференция за ревизия

Чл.62. (1) Всяка държава - договаряща страна, може с писмено уведомление до Генералния секретар на Организацията на обединените нации да поиска свикване на конференция за ревизия на тази конвенция.
(2) Конференцията за ревизия, на която се поканват всички договарящи страни и всички държави, посочени в ал.1 на чл.52, се свиква от Генералния секретар на Организацията на обединените нации, ако в срок 6 месеца, считано от датата, на която Генералният секретар е оповестил искането, поне една четвърт от държавите - договарящи страни, му съобщят съгласието си.
(3) Конференция за ревизия, на която се поканват всички договарящи страни и всички държави, посочени в ал. 1 на чл. 52, се свиква от Генералния секретар на Организацията на обединените нации и след писмено уведомление за такова искане от страна на Административния комитет. Административният комитет решава дали да направи такова искане с мнозинство на присъстващите и гласуващи негови членове.
(4) Когато в прилагането на разпоредбите на ал.1 или 3 на този член бъде свикана конференция, Генералният секретар на Организацията на обединените нации уведомява за това всички договарящи страни и ги поканва да представят в срок три месеца предложенията, които биха желали да бъдат разгледани на конференцията. Генералният секретар на Организацията на обединените нации изпраща на всички договарящи страни предварителния дневен ред на конференцията и текстовете на приложенията поне три месеца преди датата на откриването на конференцията.

 

Уведомления

Чл.63. Освен уведомленията и съобщенията, предвидени в чл.61 и 62, Генералният секретар на Организацията на обединените нации уведомява всички държави, посочени в чл.52, за:
1. подписването, ратификациите, приемането, одобрението и присъединяването на основание на чл.52;
2. датата на влизане в сила на тази конвенция съгласно с чл.53;
3. денонсиранията съгласно чл.54;
4. преустановяване на действието на тази конвенция на основание чл.55;
5. предявените резерви съгласно чл.58.

 

Меродавен текст

Чл.64. След 31 декември 1976 г. оригиналът на тази конвенция се депозира при Генералния секретар на Организацията на обединените нации. Той от своя страна разпраща заверени преписи на всяка договаряща страна и на всяка една от държавите, споменати в ал.1 на чл.52, които не са договарящи страни.
В уверение на което подписаните, съответно упълномощени за това, подписаха тази конвенция.
Изготвена в Женева на четиринадесети ноември хиляда деветстотин седемдесет и пета година в един-единствен екземпляр на английски, френски и руски език, като и трите текста имат еднаква сила.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

Образец на карнета ТИР

 

Вариант 1

1. Карнетът ТИР се отпечатва на френски език с изключение на страница 1 на корицата, чиито графи се отпечатват и на английски език. Правилата за ползване на карнета ТИР, отпечатани на френски език на страница 2, са възпроизведени и на английски на страница 3 на корицата. При необходимост Констативният протокол може да бъде отпечатан на обратната си страна и на друг език освен френски.
{ECE/TRANS/17/Изменение 18; в сила от 1.08.1995}
2. Карнетите, използвани за операции ТИР в рамките на една регионална гаранционна верига, могат да бъдат отпечатани на един от официалните езици на Организацията на обединените нации, с изключение на първа страница на корицата, чийто графи се отпечатват и на английски или френски език. Правилата за използване на карнета ТИР са отпечатани на страница 2 на корицата на използвания официален език на Организацията на обединените нации, а също и на английски или на френски език на страница 3 от корицата.

 

Вариант 2

3. При транспорт на тютюневи изделия и алкохол, за които от гарантиращата асоциация може да бъде изискана по-висока гаранция съгласно обяснителната бележка към чл.8, ал.3, от приложение 6, митническите власти трябва да изискват карнети ТИР с ясно отпечатан текст "TOBACCO/ALCOHOL" и "TABAC/ALCOOL" на корицата и на всички листа. Към тези карнети след страница 2 от корицата трябва да бъде прикрепен лист с уточнения поне на английски и френски език относно категорията на покритите от гаранцията тютюневи или алкохолни изделия.
{ECE/TRANS/17/Изменение17; в сила от 01.10.1994}

 

Обяснителна бележка към образеца на карнета ТИР

 

Правила за използване на карнета ТИР

 

Списъци за товара, приложени към манифеста на стоките.

Точка 10, буква "в" от Правилата за използване на карнета ТИР допуска използването, под формата на приложение към този карнет, на списъци за товара, дори и когато в манифеста има достатъчно място за вписване на всички превозвани стоки. Въпреки това използването на подобен лист се допуска само когато в него се съдържат достатъчно ясно и четливо всички необходими данни по манифеста на товарите и когато останалите разпоредби на т.10, буква "в" са спазени.
{ECE/TRANS/17/Изменение 2; в сила от 1.10.1980}

 

Образец на карнета ТИР: Вариант 1

страница 1 от корицата

 

 

Образец на карнета ТИР

 

 

Образец на карнета ТИР: Вариант 1

страница 2 от корицата

 

Правила за използване на карнета ТИР

 

А. Общи положения

1. Издаване: Карнетът ТИР се издава в отправната държава или в държавата, в която се намира седалището или местожителството на титуляря.
2. Език: Карнетът ТИР се отпечатва на френски език с изключение на първа страница от корицата, където наименованията на отделните точки са отпечатани и на английски език; Правилата за използване на карнета ТИР са възпроизведени на английски език на трета страница на корицата. Освен това могат да бъдат добавяни допълнителни листове с преводи на други езици на отпечатания текст.
Карнетите ТИР, използвани в рамките на регионална гаранционна верига, могат да бъдат отпечатани на един от официалните езици на Организацията на обединените нации, с изключение на първа страница на корицата, чийто точки се отпечатват на английски или френски език. Правилата за използване на карнета ТИР са възпроизведени на втора страница на корицата на използвания официален език на Организацията на обединените нации, както и на английски или френски език на страницата, разположена след констативния протокол.
3. Валидност: Карнетът ТИР е валиден до приключването на превоза ТИР в получаващото митническо учреждение, ако е бил задействан от отправното митническо учреждение в определения от издаващата асоциация срок (графа 1 на първа страница на корицата на карнета).
4. Брой на карнетите ТИР: за състав от превозни средства (съединени превозни средства) или от няколко контейнера, натоварени или на едно превозно средство или на състав от превозни средства се издава един карнет ТИР (виж правило 10, буква "г" по-долу).
5. Брой на отправните и получаващите митнически учреждения: Превозите, извършени под покритието на карнет ТИР, могат да включват няколко отправни и получаващи митнически учреждения, но общият брой на отправните и получаващите митнически учреждения не може да бъде повече от четири. Карнетът ТИР не може да бъде представен пред получаващите митнически учреждения, ако не е бил задействан от всички отправни митнически учреждения (виж и правило 10, буква "д" по-долу).
6. Брой на листата: Ако превозът включва едно отправно и едно получаващо митническо учреждение, карнетът ТИР трябва да съдържа поне два листа за отправната държава, два листа за получаващата държава, както и по два листа за всяка държава, през чиято територия се преминава. За всяко допълнително отправно (или получаващо) митническо учреждение са необходими още по два листа.
7. Представяне на митническите учреждения: Карнетът ТИР се представя заедно с пътното превозно средство, състава от превозни средства, контейнера (или контейнерите) на всяко от отправните, транзитните или получаващите митнически учреждения. На последното от отправните митнически учреждения подписът на митническия служител и печатът на митническото бюро трябва да бъдат поставени в дъното на манифеста на всички отрязъци, които ще бъдат използвани за превоза (графа 17).

 

Б. Попълване на карнета ТИР

8. Изтривания и поправки: В карнета ТИР не могат да бъдат извършвани изтривания и поправки. Всяка корекция трябва да бъде извършвана, като се зачертава погрешната информация и се добавят необходимите сведения. Всяка промяна трябва да бъде одобрена от нейния автор и заверена от митническите власти.
9. Забележка относно регистрацията: Ако националното законодателство не предвижда регистрирането на ремаркета и полуремаркета, то на мястото на регистрационния номер се поставя идентификационният или фабричният номер.
10. Манифест:
а) манифестът се попълва на езика на отправната държава, освен ако митническите органи не разпоредят използването на друг език; митническите органи на други страни по транзита си запазват правото на поискат превод на манифеста на своя език; с цел избягването на забавяне поради тази причина желателно е превозвачите да се снабдят с необходимите преводи;
б) данните върху манифеста трябва да бъдат напечатани или нанесени по такъв начин, че да бъдат четливи върху всички листа; листа с нечетлива информация няма да бъдат обработвани от митническите власти;
в) допълнителни листове, подобни на манифеста или търговските документи, съдържащи всички сведения от манифеста, могат да бъдат прикрепени към отрязъците; в този случай върху всички отрязъци трябва да са отбелязани следните сведения:
- брой на допълнителните листове (графа 8);
- брой и съдържание на колетите или предметите, както и теглото на стоките, изброени в тези допълнителни листове (графи от 9 до 11);
г) когато един карнет ТИР покрива състав от превозни средства или няколко контейнера, съдържанието на всеки състав от превозни средства или контейнер трябва да бъде описано отделно в манифеста; тези данни трябва да се предхождат от регистрационния номер на превозното средство или от идентификационния номер на контейнера (графа 9 от манифеста);
д) когато са налице няколко отправни или получаващи митнически учреждения, данните за стоките, натоварени или разтоварени на всяко от митническите учреждения, трябва да бъдат записани поотделно в манифеста.
11. Опаковъчни листове, снимки, чертежи и др.: Когато митническите органи поискат с цел идентификацията на тежки или обемисти стоки, подобни документи да бъдат прикрепени към карнета, последните трябва да бъдат заверени от митническите органи и да се прикрепят към втората страница на корицата на карнета ТИР. Освен това тези документи трябва да бъдат споменати в графа 8 на всички отрязъци.
12. Подпис: Във всички отрязъци (графи 14 и 15) се поставя дата и подпис на титуляря на карнета ТИР или на неговия представител.

 

В. Произшествия и злополуки

13. Ако внезапно по време на пътуването се случи да бъде скъсана митническа пломба или пък стоките бъдат унищожени или повредени, превозвачът трябва незабавно да се обърне към митническите органи, а ако такива няма наблизо, към други компетентни органи на страната, в която се намира. Компетентните органи трябва възможно в най-кратки срокове да попълнят констативния протокол в карнета ТИР.
14. Ако вследствие на злополука се налага претоварване на стоката на друго превозно средство или в друг контейнер, то това претоварване трябва да се извърши само в присъствието на споменатите в т.13 компетентни органи. Тези органи изготвят и констативния протокол. Ако върху карнета няма печат "тежки или обемисти стоки", превозното средство или контейнерът, върху който ще се извърши претоварването, трябва да бъде одобрен за превоз на товари под митническо пломбиране. След като превозното средство бъде натоварено и пломбирано, номерът на пломбата трябва да бъде отбелязан в констативния протокол. Ако обаче не е налице митнически одобрено превозно средство или контейнер, то претоварването може да се извърши и на превозно средство или в контейнер, който не е митнически одобрен, доколкото осигурява достатъчно надеждни гаранции. В последния случай митническите органи на следващата държава трябва също да преценят дали могат да позволят транспортната операция на това превозно средство или в този контейнер да продължи под покритието на карнет ТИР.
15. В случай на непосредствена опасност, налагаща незабавно разтоварване, цялостно или частично, превозвачът може по своя инициатива да предприеме необходимите мерки, без да търси или изчаква намесата на споменатите в т.13 компетентни органи. В такъв случай той трябва да докаже, че е трябвало да действа по този начин в интерес на превозното средство, контейнера или товара. Веднага след като е предприел действията от първа необходимост, превозвачът трябва да уведоми някой от споменатите в т.13 компетентни органи, които да установят фактите, да проверят товара, да пломбират превозното средство или контейнера и да съставят констативния протокол.
16. Констативният протокол остава прикрепен към карнета ТИР до получаващото митническо учреждение.
17. Препоръчва се на асоциациите да снабдяват превозвачите освен с образеца, включен в карнета ТИР, и с известен брой образци на констативни протоколи, съставени на езика или езиците на държавите, през които минава превозът.

 

Образец на карнета ТИР: Вариант 1

страница 5 (бяла)

 

Образец на Манифест на товарите

 

 

Образец на карнета ТИР: Вариант 1

страница 5 (зелена)

 

Образец на Манифест на товарите

 

 

Образец на карнета ТИР: Вариант 1

страница 7 (жълта)

 

Образец на Констативен протокол

 

 

Образец на карнета ТИР: Вариант 2

страница 1 от корицата

 

Образец на страница 1 от корицата

 

 

Образец на карнета ТИР: Вариант 2

страница 9 от корицата

 

Правила за използването на карнета ТИР

 

А. Общи положения

1. Издаване: Карнетът ТИР се издава в отправната държава или в държавата, в която се намира седалището или местожителството на титуляря.
2. Език: Карнетът ТИР се отпечатва на френски език с изключение на първа страница от корицата, където наименованията на отделните точки са отпечатани и на английски език; Правилата за използване на карнета ТИР са възпроизведени на английски език на трета страница на корицата. Освен това могат да бъдат добавяни допълнителни листове с преводи на други езици на отпечатания текст.
Карнетите ТИР, използвани в рамките на регионална гаранционна верига, могат да бъдат отпечатани на един от официалните езици на Организацията на обединените нации, с изключение на първа страница на корицата, чиито точки се отпечатват на английски или френски език. Правилата за използване на карнета ТИР са възпроизведени на втора страница на корицата на използвания официален език на Организацията на обединените нации, както и на английски или френски език на страницата, разположена след констативния протокол.
3. Валидност: Карнетът ТИР е валиден до приключването на превоза ТИР в получаващото митническо учреждение, ако е бил задействан от отправното митническо учреждение в определения от издаващата асоциация срок (графа 1 на първа страница на корицата на карнета).
4. Брой на карнетите ТИР: За състав от превозни средства (съединени превозни средства) или няколко контейнера, натоварени или на едно превозно средство, или на състав от превозни средства, се издава един карнет ТИР (виж правило 10, буква "г" по-долу).
5. Брой на отправните и получаващите митнически учреждения: Превозите, извършени под покритието на карнет ТИР могат да включват няколко отправни и получаващи митнически учреждения, но общият брой на отправните и получаващите митнически учреждения не може да надхвърля четири. Карнетът ТИР може да бъде представен в получаващото митническо учреждение само ако е бил задействан от всички отправни митнически учреждения (виж правило 10, буква "д" по-долу).
6. Брой на листата: Ако превозът включва само едно отправно митническо учреждение и само едно получаващо митническо учреждение, карнетът ТИР трябва да съдържа най-малко 2 листа за отправната държава, 2 листа за получаващата държава и по 2 листа за всяка транзитна държава. За всяко допълнително отправно (или получаващо) митническо учреждение са необходими по още 2 листа.
7. Представяне на карнета ТИР пред митническите власти: Карнетът ТИР се представя заедно с пътното превозно средство, съчленено превозно средство, контейнера (или контейнерите) на всяко от отправните, транзитните или получаващите митнически учреждения. На последното от отправните митнически учреждения, подписът на митническия служител и печатът на митническото учреждение трябва да бъдат поставени в дъното на манифеста на всички отрязъци, които ще бъдат използвани за превоза ( графа 17 ).

 

Б. Попълване на карнета ТИР

8. Изтривания и поправки: В карнета ТИР не могат да бъдат извършвани изтривания и поправки. Всяка корекция трябва да бъде извършвана, като се зачертае погрешната информация и се добавят необходимите сведения. Всяка промяна трябва да бъде одобрена от нейния автор и заверена от митническите органи.
9. Забележка относно регистрацията: Ако националното законодателство не предвижда регистрирането на ремаркета и полуремаркета, то на мястото на регистрационния номер се поставя идентификационният или фабричният номер.
10. Манифест:
а) манифестът се попълва на езика на отправната държава, освен ако митническите органи не разпоредят използването на друг език; митническите органи на други страни по транзита си запазват правото да поискат превод на манифеста на своя език; с цел избягването на забавяне поради тази причина желателно е превозвачите да се снабдят с необходимите преводи;
б) данните върху манифеста трябва да бъдат напечатани или нанесени по такъв начин, че да бъдат четливи върху всички листа; листата с нечетлива информация няма да бъдат обработвани от митническите органи;
в) допълнителни листа, подобни на манифеста или търговските документи, съдържащи всички сведения от манифеста, могат да бъдат прикрепени към отрязъците; в този случай върху всички отрязъци трябва да са отбелязани следните сведения: 1) брой на допълнителните листа (графа 8); 2) брой и съдържание на колетите или предметите, както и брутното тегло на стоките, изброени в тези допълнителни листа (графи от 9 до 11);
г) когато един карнет ТИР покрива състав от превозни средства или няколко контейнера, съдържанието на всеки състав от превозни средства или контейнер трябва да бъде описано отделно в манифеста; тези данни трябва да се предхождат от регистрационния номер на превозното средство или от идентификационния номер на контейнера (графа 9 от манифеста);
д) когато са налице няколко отправни или получаващи митнически учреждения, данните за стоките, натоварени или разтоварени на всяко от митническите учреждения, трябва да бъдат записани поотделно в манифеста.
11. Опаковъчни листове, снимки, чертежи и др.: Когато митническите органи поискат с цел идентификацията на тежки или обемисти стоки подобни документи да бъдат прикрепени към карнета, последните трябва да бъдат заверени от митническите органи и да се прикрепят към втората страница на корицата на карнета ТИР. Освен това тези документи трябва да бъдат споменати в графа 8 на всички отрязъци.
12. Подпис: Във всички отрязъци (графи 14 и 15 ) се поставя дата и подпис на титуляря на карнета ТИР или на неговия представител.

 

В. Произшествия и злополуки

13. Ако внезапно по време на пътуването се случи да бъде скъсана митническа пломба или пък стоките бъдат унищожени или повредени, превозвачът трябва незабавно да се обърне към митническите органи, а ако такива няма наблизо, към други компетентни органи на страната, в която се намира. Компетентните органи трябва възможно в най-кратки срокове да попълнят констативния протокол в карнета ТИР.
14. Ако вследствие на злополука се налага претоварване на стоката на друго превозно средство или в друг контейнер, то това претоварване трябва да се извърши само в присъствието на споменатите в т.13 компетентни органи, които да попълнят констативния протокол. Ако върху карнета няма печат "тежки или обемисти стоки", превозното средство или контейнерът, върху който ще се извърши претоварването, трябва да бъде одобрен за превоз на товари под митническо пломбиране. След като превозното средство бъде натоварено и пломбирано, номерът на пломбата трябва да бъде отбелязан в констативния протокол. Ако обаче не е налице митнически одобрено превозно средство или контейнер, то претоварването може да се извърши и на превозно средство или в контейнер, който не е митнически одобрен, доколкото осигурява достатъчно обезпечение. В последния случай митническите органи на следващата държава трябва също да преценят дали могат да позволят транспортната операция на това превозно средство или в този контейнер да продължи под покритието на карнет ТИР.
15. В случай на непосредствена опасност, налагаща незабавно разтоварване, цялостно или частично, превозвачът може по своя инициатива да предприеме необходимите мерки, без да търси или изчаква намесата на споменатите в т.13 компетентни органи. В такъв случай той трябва да докаже, че е трябвало да действа по този начин в интерес на превозното средство, контейнера или товара. Веднага след като е предприел действията от първа необходимост, превозвачът трябва да уведоми някой от споменатите в т.13 компетентни органи, които да установят фактите, да проверят товара, да пломбират превозното средство или контейнера и да съставят констативния протокол.
16. Констативният протокол остава прикрепен към карнета ТИР до получаващото митническо бюро.
17. Препоръчва се на асоциациите да снабдяват превозвачите освен с образеца, включен в карнета ТИР, и с известен брой образци на констативни протоколи, съставени на езика или езиците на държавите, през които преминава.

 

Образец на карнета ТИР: Вариант 2

страница 11

 

Образец на Списък

 

 

Образец на карнета ТИР: Вариант 2

страница 12 (бяла)

 

Образец на Манифест на товарите

 

 

Образец на карнета ТИР: Вариант 2

страница 13 (зелена)

 

Образец на Манифест на товарите

 

 

Образец на карнета ТИР: Вариант 2

страница 14 (жълта)

 

Образец на Констативен протокол

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

Правилник за техническите условия, приложими за пътни превозни средства, които се допускат за международен превоз под митническо пломбиране

 

Основни принципи

Чл.1. Одобрение за международен превоз на стоки под митническо пломбиране могат да получат само превозни средства, чието товарно помещение е конструирано и оборудвано така,че:
1. никаква стока да не може да се изважда или вкарва в пломбираната част на превозното средство, без това да остави видими следи от взлом или без скъсване на митническата пломба;
2. митническата пломба може да бъде поставена по лесен и ефикасен начин;
3. нямат никакво скрито пространство, позволяващо укриването на стоки;
4. всички пространства, пригодени за съхраняване на стоки, да бъдат лесно достъпни за митническите проверки.

 

Устройство на товарното помещение

Чл.2. (1) За да отговарят на предписанията на чл.1:
1. съставните елементи на отделението за товарене (стени, подове, врати, покрив, стойки, рамки, напречници и др.) трябва да бъдат скрепени или с помощта на приспособления, които не могат да се разглобяват и сглобяват отвън, без да се оставят видими следи, или по начин, че да представляват едно цяло, което да не бъде изменено, без да останат видими следи; ако стените, подът, вратите и покривът са направени от различни елементи, тези елементи трябва да отговарят на същите предписания и да бъдат достатъчно устойчиви.

 

Обяснителни бележки към чл.2, ал.1, т.1

Свързване на конструктивните елементи
а) след употреба на помощните свързващи елементи (нитове, винтове, болтове, гайки и др.) достатъчен брой от тези елементи трябва да бъдат поставени от вътрешната страна, като те трябва да преминават през свързаните елементи и да се подават от външната страна, където трябва да бъдат фиксирани по сигурен начин (например да бъдат занитени, завинтени или заварени върху гайката); обикновените нитове (тези, чието поставяне изисква намеса от двете страни на свързаните елементи) също могат да бъдат поставени отвътре;
независимо от казаното по-горе подът на товарните помещения може да бъде закрепен посредством самонарязващи се винтове, самопробиващи нитове, нитове с ескплозивен заряд или с пневматично забити гвоздеи, отвътре навън, пресичащи под прав ъгъл и външните метални профили,при условие, че краищата им (с изключение на самонарязващите се винтове) или не се подават от външната част на металния профил, или са заварени за него;
{Последното изречение от раздел а) е заменено от ECE/TRANS/17/Изменение 3; в сила от 1.10.1981};
б) компетентните органи определят броя и вида на помощните свързващи елементи така, че да отговарят на изискванията на буква"а" от тази бележка, като се убедят, че те не могат да бъдат разглобявани и сглобявани отново, без такава намеса да остави видими следи; изборът и поставянето на останалите помощни свързващи елементи не са ограничени;
в) употребата на помощни свързващи елементи, които могат да бъдат разглобявани и сглобявани отново, без това да остави видими следи поне от едната страна, т.е. когато свързването им не изисква намеса от двете страни на свързаните елементи, не се допуска по смисъла на буква"а" от тази обяснителна бележка; това се отнася главно за раздуващи се нитове, "слепи нитове" и други подобни на тях;
г) описаните по-горе начини за свързване се отнасят до специални превозни средства, например изотермичните превозни средства, хладилните автомобили и цистерните, когато тези изисквания не влизат в противоречие с техническите изисквания, на които трябва да отговарят превозните средства с оглед използването им; в случай, че по технически причини е невъзможно елементите да бъдат фиксирани по начина, описан в буква"а" от тази обяснителна бележка, свързващите елементи могат да бъдат съединени посредством помощните свързващи елементи, посочени в буква"в" от тази бележка, при условие, че свързващите елементи, поставени от вътрешната страна на стената, не могат да бъдат достигнати отвън.
2. вратите и всички други системи за затваряне (включително кранове, люкове, фланци и др.) трябва да имат приспособление, позволяващо поставянето на митническа пломба; това приспособление трябва да бъде такова, че да не може да се сваля или поставя отвън, без да останат видими следи, а вратата и затварящото приспособление да не могат да се отварят, без да се скъса митническата пломба; последната трябва да бъде защитена по подходящ начин; допускат се и отварящи се покриви;

 

Обяснителни бележки към чл.2, ал.1, т.2

Врати и други системи за затваряне:
а) приспособлението, позволяващо поставянето на митнически пломби, трябва:
аа) да бъде заварено или закрепено с помощта на поне два съединителни елемента, съответстващи на указанията в буква"а" на обяснителната бележка към чл.2, ал.1, т.1; или
бб) да бъде направено така, че да не може да се сваля, без да останат видими следи, след като товарното помещение е било затворено и пломбирано;
приспособлението трябва още:
вв) да има отвори с минимум 11 мм диаметър или прорези, дълги минимум 11 мм и широки поне 3мм; и
гг) да осигурява еднаква степен на сигурност независимо от използвания тип пломба;
б) шарнирите, пантите, резетата и другите детайли за захващане на вратите трябва да бъдат закрепени в съответствие с изискванията на букви "а", "аа" и "а", "бб" от тази бележка; освен това, в случай че различните съставни части на такива приспособления (например оси, стебла на шарнирите или пантите) са наистина необходими за гарантиране на сигурността на товарното помещение от гледна точка на митницата, трябва да бъдат направени така, че да не могат да се свалят или разглобяват, без да останат видими следи, когато товарното помещение е затворено и пломбирано (виж скица No 1а към приложение 6);
{ECE/TRANS/17/Изменение 8; в сила от 1.08.1987}
все пак, когато едно такова приспособление е недостижимо отвън, достатъчно е затворената и пломбирана врата да не може да бъде откачена, без да останат видими следи; когато вратата или системата за затваряне са закрепени с повече от две панти, само двете крайни панти трябва да бъдат закрепени в съответствие с предписанията на букви "а", "аа" и "бб" по-горе;
в) по изключение при пътните превозни средства с термоизолирани товарни помещения приспособлението за митническо пломбиране, пантите и всякакви части, чието изваждане би позволило проникване в товарното помещение или в пространствата, в които могат да се укрият товари, могат да бъдат закрепени към вратите на такива товарни помещения посредством следните системи:
аа) болтове или винтове, вкарани отвън, които иначе не отговарят на изискванията на обяснителната бележка по-горе, при условие че:
- стеблата на болтовете или винтовете са завинтени в метална планка с резбов отвор или в подобно приспособление, монтирано зад външната стена на вратата; и
- главите на подходящ брой от тези болтове или винтове бъдат заварени към приспособлението за митническо пломбиране, към пантите и др., по такъв начин, че тези болтове или винтове да бъдат напълно деформирани и да не могат да се свалят, без да останат видими следи (виж скица No 1, дадена в приложение 6);
бб) закрепващо приспособление, което се вкарва от вътрешната част на термоизолираната конструкция на вратата, при условие, че:
- стеблото и закрепващият пръстен на приспособлението са монтирани с пневматични или хидравлични инструменти и са закрепени зад планка или подобно приспособление, поставени между външния слой на структурата на вратата и изолацията; и
- главата на съединителния щифт не може да се достигне от вътрешната част на товарното помещение; и
- достатъчен брой закрепващи пръстени и съединителни щифтове са заварени едни към други и приспособленията не могат да бъдат свалени, без да се оставят видими следи (виж скица No 5, дадена в приложение 6);
{ECE/TRANS/17/Изменение 13; в сила от 1.08.1991}
терминът "термоизолирано товарно помещение" се тълкува като включващ хладилните и изотермичните товарни помещения;
г) пътните превозни средства, които имат голям брой затварящи устройства, като шибъри, спирачни кранове, люкове, фланци и др.,трябва да бъдат приспособени така, че да ограничават, доколкото е възможно, броя на митническите пломби; за тази цел близките едно до друго затварящи устройства трябва да бъдат съединени с общо приспособление, изискващо само една пломба, или снабдени с капак, отговарящ на същата цел;
д) пътните превозни средства с отварящи се покриви трябва да бъдат конструирани така, че да ограничават, доколкото е възможно, броя на митническите пломби;
3. отворите за вентилация и изтичане трябва да бъдат снабдени с устройство, което да не позволява достъп до вътрешността на товарното помещение; това устройство трябва да бъде такова, че да не може да бъде сваляно отвън и отново поставяно, без да останат видими следи.

 

Обяснителна бележка към чл.2, ал.1, т.3

Вентилационни отвори:
а) максималният им размер по принцип не трябва да надвишава 400 мм;
б) отворите, които позволяват пряк достъп до товарното помещение, трябва да бъдат затворени:
аа) с метална мрежа или с перфорирана метална ламарина (максимален размер на отворите: 3 мм и в двата случая) и трябва да бъдат защитени със заварена метална решетка (максимален размер на отворите: 10 мм) или;
бб) с една-единствена перфорирана метална ламарина, която е достатъчно здрава (максимален размер на отворите: 3 мм; дебелина на ламарината: най-малко 1 мм);
{ECE/TRANS/17/Изменение 12; в сила от 1.08. 1990}
в) отворите, които не позволяват пряк достъп до товарното помещение (поради наличие на системи от колена или прегради), трябва да бъдат снабдени със споменатите в буква "б" приспособления, но тук размерите на отворите могат да достигнат 10 мм (за металната мрежа или за металната ламарина) и 20 мм (за металната решетка);
{ECE/TRANS/17 Изменение 12, в сила от 01.08.1990}
г) при направени отвори в покривалата споменатите в буква "б" от тази бележка приспособления по принцип са задължителни; допускат се все пак системи на запречване под формата на перфорирана метална ламарина, поставена отвън, и метална мрежа или мрежа от друга материя, закрепена отвътре;
д) други подобни неметални приспособления биха били допуснати, при условие че размерите на отворите бъдат спазени и че използваният материал е достатъчно устойчив, за да не позволява отворите да се разширяват чувствително без видими повреди; освен това приспособлението за проветряване не бива да позволява подмяна при действия само от едната страна на покривалото;
е) вентилационният отвор може да бъде снабден със защитно устройство; това устройство трябва да бъде закрепено за покривалото по такъв начин, че да дава възможност за митнически контрол на този отвор; то трябва да бъде закрепено за покривалото на разстояние най-малко 5 см от капака на вентилационния отвор;
{ECE/TRANS/17/Изменение 5; в сила от 1.08.1984}

 

Обяснителна бележка към чл.2, ал.1, т.3

Отвори за изтичане:
а) максималните им размери по принцип не бива да надвишават 35 мм;
б) отворите, позволяващи пряк достъп до товарното помещение, трябва да бъдат снабдени с посочените приспособления в буква "б" на обяснителната бележка към чл.2, ал.1, буква "в" за вентилационните отвори;
в) когато отворите за изтичане не позволяват пряк достъп до товарното помещение, приспособленията, посочени в буква "б" на тази бележка, не са задължителни, при условие че отворите са снабдени със сигурна система от преградки, лесно достъпна от вътрешността на товарното помещение.
(2) Независимо от разпоредбите на чл.1, т.3 от този правилник допускат се и тези съставни елементи на отделението на товара, които с оглед на практиката трябва да имат празни пространства (например между двойните стени). Тези пространства обаче да не могат да се използват за укриване на стоки:
1. ако вътрешната облицовка на отделението покрива изцяло стената от пода до покрива,или в други случаи, ако пространството, съществуващо между обшивката и външната стена е напълно затворено, въпросната облицовка трябва да бъде монтирана така, че да не може да се сваля и поставя, без да останат видими следи;
2. ако облицовката не покрива стената по цялата й височина и ако пространствата, които я отделят от външната стена, не са напълно затворени и във всички останали случаи, когато конструкцията образува празнини, броят на тези празнини трябва да бъде сведен до минимум и те да бъдат достъпни за митнически проверки.
(3) Люковете са разрешени при условие, че са направени от достатъчно устойчиви материали и че не могат да се свалят и отново да се поставят отвън, без да останат видими следи. Допуска се все пак използване на стъкло, но ако то не е нечупливо, люкът трябва да бъде оборудван с неподвижна метална решетка, която да не може да се сваля отвън; размерът на отворите на решетката не може да надвишава 10 мм.
{ECE/TRANS/17/Изменение 7; в сила от 01.08.1986}

 

Обяснителна бележка към чл.2, ал.3

Нечупливо стъкло.
Стъклото се счита за нечупливо, ако няма риск то да бъде счупено при нормални експлоатационни условия на превозното средство. Стъклото трябва да носи знак, характеризиращ го като нечупливо.
{ECE/TRANS/17/Изменение 7; в сила от 1.08. 1986}
(4) Направените отвори в пода с технически цели, такива като гресиране, поддържане, пълнене с пясък и др. се допускат само при условие, че са снабдени с капак, който да се поставя по такъв начин, че достъпът отвън към товарното помещение да не бъде възможен.

 

Превозни средства с покривало

Чл.3. (1) Превозните средства, покрити с покривала, трябва да отговарят на условията, посочени в чл.1 и 2 на правилника, доколкото е възможно тяхното прилагане. Освен това те трябва да отговарят на изискванията на този член.
(2) Покривалото трябва да бъде или от здраво платно, или от тъкан, гумирана или облечена в пластмасова материя, неразтегаема и достатъчно здрава. То трябва да бъде в добро състояние и ушито така, че устройството за затваряне, веднъж поставено, да не дава възможност за достъп до товарното помещение без оставяне на видими следи.
(3) Ако покривалото е направено от няколко части, краищата на тези части трябва да бъдат подгънати един в друг и зашити с два шева, разделени един от друг на 15 мм. Шевовете се правят, както е показано в скица No 1, приложена към правилника; обаче когато за някои части от покривалото (като подгъви и усилени ъгли) не е възможно парчетата да се зашият по този начин, достатъчно е да се подгъне краят на горната част и шевовете да се направят съгласно скица No 2 или No 2 "а", приложени към правилника. Един от шевовете трябва да се вижда само отвътре и конецът, ползван за този шев, трябва да бъде съвсем различен на цвят от цвета на покривалото, както и от цвета на конеца на другия шев. Всички шевове трябва да са направени на машина.

 

Обяснителна бележка към чл.3, ал.3

Покривала, съшити от няколко парчета:
а) различните парчета на едно и също покривало могат да бъдат от различни материали, отговарящи на изискванията на ал. 2 на чл. 3 от приложение 2;
б) при ушиване на покривалото се допуска всякакво разположение на парчетата, ако то дава достатъчни гаранции за сигурност и при условие, че съшиването е осъществено съгласно предписанията на чл.3 от приложение 2.
(4) Ако покривалото е от тъкан с пластмасово покритие и е съставено от няколко парчета, тези парчета могат да се съединят чрез спояване съгласно скица No 3, приложена към правилника. Краят на едното парче трябва да припокрива края на поне 15 мм площ. Спойката на парчетата трябва да се осигури по цялата ширина. Външният край на съединението трябва да бъде покрит с лента от пластмаса, с широчина минимум 7 мм, която също се запоява. На лентата и на разстояние от нея по 3 мм от двете й страни трябва да се щампова еднакъв и добре личащ релеф. Спояването трябва да се направи така, че парчетата да не могат да се отделят, а след това да се съединяват, без да останат видими следи.
(5) Кърпенето се извършва съгласно начина, показан в скица No 4, приложена към правилника. Краищата се подгъват един в друг и се зашиват с два видими шева на разстояние най-малко 15 мм. Цветът на конеца, видим отвътре, трябва да бъде различен от цвета на конеца, видим отвън, и от цвета на покривалото. Всички шевове трябва да се направят на машина. Когато закърпването на скъсано близо до краищата покривало трябва да се извърши чрез замяна на повредената част с парче, шевът може да се извърши също в съответствие с предписанията на ал. 3 от този член и скица No 1, приложена към правилника. Закърпването на покривалата от тъкан, покрита с пластмаса, може да се извършва също съгласно описания начин в ал.4 на този член, но в този случай лентата трябва да се наложи от двете страни на покривалото, като кръпката се поставя от вътрешната страна.
(6) Покривалото трябва да се закрепва към контейнера така, че да отговаря стриктно на условията на ал.1 и 2 на чл.1 от правилника. Могат да се използват следните системи:
1. покривалото може да бъде закрепено чрез:
а) метални халки, монтирани на превозното средство;
б) кръгли отвори, направени в краищата на покривалото;
в) въже, минаващо през халките от външната страна на покривалото и оставащо видимо отвън по цялата му дължина;
покривалото трябва да покрива твърдите части на контейнера на поне 250 мм от центъра на закрепващите халки, освен в случаите, когато самата конструкция на контейнера ограничава всякакъв достъп до товарното помещение.

 

Обяснителни бележки към чл.3, ал.6, т.1

Превозни средства с плъзгащи се халки.
Метални халки за закрепване, плъзгащи се върху закрепени към пътното превозно средство метални прътове, се допускат съгласно тази точка (виж скица No 2, дадена в приложение 6), при условие че:
а) метални прътове са закрепени към пътното превозно средство на разстояние до 60 см един от друг и по такъв начин, че да не могат да се снемат и поставят отново, без това да остави видими следи ;
б) халките са двойни или са снабдени с централна преграда и са изработени от едно парче без заварка ; и
в) покривалото е закрепено по начин, който отговаря стриктно на условията, посочени в чл.1, буква "а" от приложение 2 към тази конвенция.
Превозни средства с въртящи се стремена.
За целите на тази алинея се допускат метални стремена, всяко от които може да се върти около оста си в една скоба за закрепване (виж скица No 2а, дадена в приложение 6), при условие че:
а) всяко стреме е закрепено към превозното средство по такъв начин, че да не може да бъде сваляно и поставяно отново на мястото му, без да бъдат оставени видими следи; и
б) пружината на всяко стреме е изцяло затворена в метален кожух във формата на камбанка;
{ECE/TRANS/17/Изменение 4; в сила от 1.10.1982}
2. когато краят на покривалото трябва да бъде трайно прикачен към контейнера, свързването ще бъде осъществено посредством здрави приспособления;

 

Обяснителна бележка към чл.3, ал.6, т.2

Трайно закрепени покривала.
Когато една или няколко страни на покривалото са закрепени трайно към каросерията на пътното превозно средство, покривалото трябва да се придържа от една или повече метални ленти или ленти от друг подходящ материал, захванати за каросерията на пътното превозно средство чрез съединителни приспособления, отговарящи на изискванията на буква "а" от обяснителна бележка към чл.2, ал.1,буква "а" на приложение 6.
3. когато се използва система за заключване на покривалото, тя трябва при заключено положение да съединява плътно покривалото към външната страна на товарното помещение (като пример виж скица No 6).
{ECE/TRANS/17/Изменение7; в сила от 01.08.1986}
(7) Покривалото трябва да се носи от подходяща конструкция (шпригли, стени, дъги, рейки и др.).
(8) Разстоянието между халките и разстоянието между отворите не трябва да превишава 200 мм. Допуска се то да бъде и по-голямо, но не повече от 300 мм между халките и отворите, разположени от двете страни на една шпригла, ако конструкцията на превозното средство и на покривалото е такава, че да изключва всякакъв достъп до товарното помещение. Отворите трябва да са подсилени.
{ECE/TRANS/17/Изменение1; в сила от 01.08.1979}

 

Обяснителна бележка към чл.3, ал.8

Разстоянието от двете страни на една шпригла може да бъде по-голямо от 200 мм, но не повече от 300 мм, при условие че халките са монтирани под страничните бордове и ако отворите имат овална форма и са точно толкова големи, че да могат да бъдат надявани на халките.
{ECE/TRANS/17/Изменение 1; в сила от 1.08.1979}
(9) За въжета за затваряне се използват:
1. стоманени въжета с диаметър най-малко 3 мм; или
2. въжета от коноп или сезал с диаметър минимум 8 мм, обвити в прозрачна и неразтегаема пластмаса;
стоманените въжета могат да бъдат покрити с неразтегаема прозрачна пластмасова обвивка;
в случаите, когато покривалото трябва да бъде закрепено към рамката при конструкция, която отговаря на условията в ал.6, т.1 на този член, за закрепване може да се използва ремък (пример за такава конструкционна система се дава в скица No 7 към това приложение). По отношение на материал, размери и форма ремъкът трябва да отговаря на изискванията, посочени в ал.11, т.1, буква "в".
{ECE/TRANS/17/Изменение11; в сила от 01.08.1989}
{ECE/TRANS/17/Изменение17; в сила от 01.08.1994}

 

Обяснителна бележка към чл.3, ал.9

За целите на тази алинея се допуска използването на стоманени въжета с текстилна сърцевина, покрита изцяло от най-малко четири снопчета от стоманени нишки, при условие, че диаметърът на стоманените въжета е най-малко 3 мм (евентуалната прозрачна пластмасова обвивка не се включва).
{ECE/TRANS/17/Изменение 4; в сила от 1.10.1982}
(10) Всяко стоманено или друго въже трябва да се състои от едно парче и да бъде снабдено с твърди метални накрайници от двете страни. Приспособлението за закрепване на всеки метален накрайник трябва да се състои от кух нит, минаващ през въжето и позволяващ преминаването на свръзката на митническата пломба. Въжето трябва да може да се вижда и от двете страни на кухия нит, така че да е възможно да се установи, че то се състои от едно цяло (виж скица No 5, приложена към правилника).
(11) При отворите на покривалото, служещи за товарене и разтоварване, двете повърхности трябва да бъдат съединени. Могат да се използват следните системи:
1. двата края на покривалото трябва достатъчно добре да се застъпват; те трябва да бъдат също така закрепени посредством:
а) подгъв, зашит или споен съгласно ал.3 и 4 на този член;
б) халки и отвори, отговарящи на условията на ал.8 на този член, като халките трябва да бъдат метални; и
в) неразтеглив ремък от подходящ материал, състоящ се от едно парче, с минимална ширина 20 мм и минимална дебелина 3 мм, който минава през халките и държи съединени двата края на покривалото и подгъва; ремъкът трябва да бъде закрепен от вътрешната страна на покривалото и да има или:
- отвор, през който да минава стоманеното или друго въже, посочено в ал.9 от този член; или
- отвор, през който да може да мине метална халка, посочена в ал. 6 от този член, и да бъде закрепен със стоманеното или друго въже, посочено в ал.9 от този член.
Не се изисква подгъв, когато съществува специално приспособление, което не позволява достъп до товарното помещение, без да бъдат оставени видими следи; не се изисква подгъв и за контейнери с плъзгащи се покривала.
{ECE/TRANS/17/Изменение 14; в сила от 01.08.1992}
{ECE/TRANS/17/Изменение 20; в сила от 12.06.2001}

 

Обяснителни бележки към чл.3, ал.11, т.1

Подгъви за опъване на покривалата.
Покривалата на много превозни средства имат от външната си страна хоризонтален подгъв с кръгли дупки, разположени успоредно на страничната стена на превозното средство. Тези подгъви, наречени подгъви за опъване, са предназначени за опъване на покривалото с помощта на въжета или други подобни приспособления. Тези подгъви са били използвани, за да прикрият хоризонталните разрези, направени в покривалата, които биха дали възможност за незаконен достъп до превозваните в превозното средство товари. Ето защо се препоръчва да не се разрешава използването на подгъви от този тип. Вместо тях могат да се използват следните приспособления:
а) подгъви за опъване от подобен тип, направени от вътрешната страна на покривалото; или
б) малки отделни подгъви, във всеки от които е пробит кръгъл отвор, фиксирани от външната страна на покривалото и разпределени така, че разстоянията помежду им да позволяват покривалото да се опъне по задоволителен начин.
Друго възможно разрешение за някои случаи е да се избегне използването на подгъви за опъване на покривалата.
Ремъци на покривалата.
Като подходящи за изработване на ремъци се считат следните материали:
а) кожа;
б) неразтегливи текстилни материали, включително тъкан с пластмасово или каучуково покритие, при условие, че те не могат да бъдат запоявани или възстановявани след скъсване, без да останат видими следи. Пластмасовото покритие на ремъците трябва да бъде прозрачно и с гладка повърхност.
Приспособлението, показано на скица No 3 в приложение 6 отговаря на изискванията на последната част на ал.11, т.1 от чл.3 на приложение 2. То отговаря също и на изискванията на ал.6, т.1 и 2 от чл.3 на приложение 2.
{ECE/TRANS/17/Изменение 17; в сила от 1.08.1994}
2. специална система за заключване, стягаща здраво краищата на покривалото, когато товарното помещение е затворено и пломбирано; системата трябва да е снабдена с отвор, през който металната халка, посочена в ал. 6 от този член, да може да минава и да бъде осигурена със стоманеното или друго въже, посочено в ал.9 от този член. (Вижте примерната скица No 8 към това приложение.)
{ECE/TRANS/17/Изменение14; в сила от 01.08.1992}

 

Превозни средства с плъзгащи се покривала

Чл.4. (1) Превозните средства с плъзгащи се покривала трябва да отговарят на разпоредбите от чл.1, 2 и 3 от този правилник, доколкото последните са приложими за тях. Освен това те трябва да отговарят на разпоредбите от този член.
(2) Плъзгащите се покривала, под, врати или други конструктивни елементи на товарното помещение трябва да отговарят или на изискванията на чл.3, ал.6, 8, 9 и 11 от правилника, или на следните разпоредби:
1. плъзгащите се покривала, под, врати и други конструктивни елементи на товарното помещение трябва да се съединяват по такъв начин, че да не могат да бъдат отворени или затворени, без да се оставят видими следи;
2. твърдите конструктивни елементи на горната част на превозното средство трябва да бъдат закрити от покривалото поне на 1/4 от действителното пространство между обтягащите ремъци; покривалото трябва да закрива поне 50 мм от твърдите конструктивни елементи в долната част на превозното средство; хоризонталният отвор между покривалото и твърдите конструктивни елементи на товарното помещение не трябва да надвишава 10 мм, измерено перпендикулярно на надлъжната ос на превозното средство от всяко място при затворено и пломбирано от митническите органи товарно помещение;
3. насочващото устройство на плъзгащото се покривало трябва да се съединява с останалите подвижни части по такъв начин, че затворените и пломбирани от митнически власти врати и останалите подвижни части да не могат да бъдат отворени или затворени отвън без видими следи; насочващото устройство на плъзгащото се покривало и останалите подвижни части трябва да се съединяват по такъв начин, че достъпът до товарното помещение да бъде невъзможен, без да бъдат оставени видими следи; системата е описана на скица No 9, приложена към правилника;
4. хоризонталното разстояние между халките по твърдите конструктивни елементи на превозното средство, ползвани за целите на митническите органи, не трябва да надвишава 200 мм; допуска се в случай, че конструкцията на превозното средство и покривалата е такава, че да не позволява никакъв достъп до товарното помещение, това разстояние да бъде и по-голямо, но разстоянието между халките от двете страни на вертикалната подпора не бива да надвишава 300 мм; във всички случаи правилата, изложени в ал.2 по-горе, трябва да бъдат спазвани;
5. разстоянието между обтягащите ремъци не трябва да надвишава 600 мм;
6. затварящите въжета, използвани за съединяване на покривалата с твърдите конструктивни елементи на превозното средство, трябва да отговарят на из изискванията на чл.3, ал.9 от правилника.
{ECE/TRANS/17/Изменение 20; в сила от 12.06.2001}

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Скица No 1

 

ПОКРИВАЛО, СЪШИТО ОТ НЯКОЛКО ПАРЧЕТА

 

Скица 1

 

 

Скица No 2

 

ПОКРИВАЛО, СЪШИТО ОТ НЯКОЛКО ПАРЧЕТА

 

Скица 2

 

* Тази скица показва горната прегъната част на покривалото съгласно чл.3, ал.3 от приложение 2.

 

Скица No 2а)

 

ПОКРИВАЛО, НАПРАВЕНО ОТ НЯКОЛКО ПАРЧЕТА

 

Скица 2a

 

* Тази скица показва горната прегъната част на покривалото съгласно чл.3, ал.3 от приложение 2.

 

Скица No 3

 

ПОКРИВАЛО, НАПРАВЕНО ОТ НЯКОЛКО ПАРЧЕТА, СЪЕДИНЕНИ ЧРЕЗ СПОЯВАНЕ

 

Скица 3

 

 

Скица No 4

 

КЪРПЕНЕ НА ПОКРИВАЛОТО

 

Скица 4

 

* Видимите отвътре конци трябва да бъдат с цвят, различен от този на конците, видими отвън, и от този на покривалото.

 

Скица No 5

 

ОБРАЗЕЦ НА НАКРАЙНИК

 

Скица 5

 

 

Скица No 6

 

Образец на система за заключване на покривалото

 

Скица 6

 

Описание:
Тази система за заключване на покривалото може да бъде разрешена при условие, че има поне по една метална халка при всеки край на врата. Оставените отвори за преминаване на халката са с овална форма и с размер, достатъчен за преминаване на халката. Видимата част на металната халка, която се издава навън, не трябва да надвишава диаметъра на закрепващото въже, умножен по 2, когато системата е заключена.

 

Скица No 7

 

Образец на покривало, прикрепено към рамка със специална форма

 

Скица 7

 

Описание:
Това приспособление за закрепване на покривалото към превозното средство е допустимо при условие, че халките са с жлеб по сечението си и не излизат навън повече, отколкото е максималната дълбочина на сечението. Широчината на сечението трябва да е възможно най-ограничена.

 

Скица No 8

 

Система за заключване на покривало при отворите за товарене и разтоварване

 

Скица 8

 

Описание:
В тази система на заключване двата края при отворите на покривалото, използвани за товарене и разтоварване, са съединени с помощта на заключващ прът от алуминий. Отворите на покривалото са снабдени с въже или кабел, вкарани в подгъва по цялата им дължина (виж скица No 8.1) така, че това прави невъзможно изваждането на покривалото от заключващия профил. Реброто трябва да бъде от външната страна и да бъде заварено в съответствие с чл.3, ал.4 от приложение 2 на конвенцията.
Краищата трябва да бъдат вкарани в отворените профили върху заключващия прът от алуминий и да бъдат пъхнати по дължина в два успоредни канала, затворени в долния им край. Когато заключващият прът е в горно положение, краищата на покривалото се съединяват.
В горния край на отвора заключващият прът се блокира от прозрачна пластмасова планка, занитена към покривалото (виж скица No 8.2). Заключващият прът се състои от две части, съединени с помощта на занитен шарнир, и може да бъде лесно поставен и отстранен след сгъване. Този шарнир трябва да бъде направен по такъв начин, че да не позволява отстраняването на въртящия се щифт след заключване на системата (виж скица No 8.3).
В долната част на заключващия прът има отвор, през който минава халката. Отворът е с овална форма и размерът му позволява халката да премине плътно през него (виж скица No 8.4). Закрепващото въже или кабел ТИР се прекарва през тази халка, за да блокира заключващия прът.

 

Скица No 9

 

Образец на превозно средство с плъзгащи се покривала

 

Скица 9

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

 

Процедура за одобряване на пътни превозни средства, отговарящи на техническите условия, предвидени в правилника на приложение 2

 

Общи положения

1. Пътните превозни средства могат да бъдат одобрявани в съгласие с една от следните процедури:
а) индивидуално;
б) по тип конструкция (серийни пътни превозни средства).
2. За одобряването се издава свидетелство за митническа годност по образеца на приложение 4. Това свидетелство се отпечатва на езика на издаващата го страна и на френски или на английски език. Когато органът, който го издава, счете това за необходимо, то трябва да се придружава от заверени от същия орган снимки или чертежи. Броят на тези документи се вписва от същия орган в графа No 6 на свидетелството.
3. Свидетелството за митническа годност трябва винаги да придружава пътното превозно средство.
4. Пътните превозни средства се представят всеки две години за проверка и евентуално подновяване на одобрението пред компетентните органи от страната, в която е регистрирано пътното превозно средство или в случай на нерегистрирани пътни превозни средства - в страната, в която живее собственикът или ползвателят.
5. Когато някое превозно средство не отговаря вече на предписаните технически норми за одобряването му, преди да бъде ползвано отново за превоз на стоки под покритието на карнет ТИР, то трябва да бъде приведено в състоянието, в което е получило одобрението, за да отговаря отново на тези технически изисквания.
6. Когато основните характеристики на едно пътно превозно средство бъдат променени, то престава да бъде покрито от издаденото му свидетелство и подлежи на ново одобрение от компетентните органи, преди да бъде ползвано за превоз на стоки под покритието на карнет ТИР.
7. Компетентните органи на държавата, в която превозното средство е регистрирано, или в случай на неподлежащи на регистриране превозни средства, компетентните органи на държавата, в която се е установил собственикът или ползвателят на превозното средство, могат при нужда да отнемат или да подновят свидетелството за митническа годност или да издадат ново свидетелство за митническа годност при обстоятелствата, изброени в чл.14 от конвенцията и в т.4, 5 и 6 от приложението.

 

Процедура при индивидуално одобрение

8. Молбата за индивидуалното одобрение се представя пред компетентните власти от собственика, ползвателя или от представителя на единия или другия. Компетентният орган проверява представеното пътно превозно средство в съгласие с общите правила, предвидени в т. от 1 до 7, установява дали превозното средство отговаря на техническите условия, предписани в приложение 2, и ако го одобри, издава свидетелство по образеца в приложение 4.

 

Процедура при одобрение по тип - конструкция

 

(серии пътни превозни средства)

9. Когато пътните превозни средства са произведени в серии по еднотипова конструкция, производителят може да поиска от компетентния орган в страната на производство одобрение за типовата конструкция.
10. Производителят трябва да посочи в искането си идентифициращите номера или букви, с които означава типа пътно превозно средство, за който иска одобрението.
11. Искането трябва да се придружава от планове и подробна спецификация на типовата конструкция на пътно превозно средство, подлежаща на одобрение.
12. Производителят трябва да се задължи писмено:
а) да представи на компетентните органи онези превозни средства от въпросния тип, които те желаят да проверят;
б) да позволи на компетентните органи да проверят други единици по всяко време на серийното производство на този тип;
в) да информира компетентните органи, преди да направи каквото и да било изменение на плановете или спецификациите, независимо от неговата степен;
г) да нанася на видно място върху пътните превозни средства идентификационните номера или букви на този тип конструкция, както и поредния номер на всяко превозно средство от този тип (фабричен номер);
д) да води отчет на превозните средства, произведени по одобрения тип.
13. Компетентният орган посочва при необходимост измененията, които трябва да бъдат направени на предвидения тип конструкция, за да бъде дадено одобрение.
14. Не може да бъде дадено одобрение по тип конструкция, без компетентният орган да е установил, след проверка на едно или няколко превозни средства, произведени по този тип конструкция, че превозните средства от този тип отговарят на техническите условия, предписани в приложение 2.
15. Компетентният орган съобщава писмено на производителя решението си да одобри даден тип. Това решение трябва да има дата, номер и точно обозначение на органа, който го е издал.
16. Компетентният орган взема необходимите мерки за издаване на надлежно заверено свидетелство за митническа годност на всяко превозно средство, произведено по одобрената типова конструкция.
17. Титулярят на свидетелството за митническа годност, преди да използва превозното средство за превоз на стоки под покритието на карнет ТИР, трябва да нанесе в свидетелството:
- регистрационния номер, даден на превозното средство (графа No 1); или
- наименованието и седалището и адреса на управление на предприятието си, когато се касае за превозно средство, което не подлежи на регистрация (графа No 8).

 

Обяснителна бележка към т.17

Процедура за одобрение.
1. Приложение 3 разпорежда, че компетентните органи на една договаряща страна могат да издават свидетелство за митническа годност на пътно превозно средство, произведено на нейна територия, и че това пътно превозно средство няма да бъде подлагано на никакво допълнително одобрение в страната, където то е регистрирано, или в страната, където живее неговият собственик, според случая.
2. Тези разпоредби нямат за цел да ограничат правото на компетентните органи на договарящата страна, където е регистрирано пътното превозно средство или където живее неговият собственик, да изискват представянето на свидетелство за митническа годност било при вноса, било по-късно, във връзка с регистрацията или с проверката на пътното превозно средство, или във връзка с други подобни формалности.
18. Когато едно вече одобрено превозно средство по типова конструкция бъде изнесено в друга държава - договаряща страна по тази конвенция, не се изисква нова процедура за одобрение в тази държава поради вноса на превозното средство.

 

Процедура по вписване на забележки в свидетелството за митническа годност

19. Когато одобрено превозно средство, превозващо стоки под покритието на карнет ТИР, покаже значителни дефекти, компетентните органи на договарящите страни могат да откажат на превозното средство правото да продължи да пътува под покритието на карнет ТИР или да позволят на превозното средство да продължи пътуването си под покритието на карнет ТИР на своя територия, като вземат съответните контролни мерки. Превозното средство трябва да бъде поправено в най-кратък срок и във всички случаи преди новото му използване за превоз под покритието на карнет ТИР.
20. И в двата случая митническите органи трябва да впишат съответна забележка в графа 10 на свидетелството за митническа годност. Когато превозното средство бъде възстановено до състояние на митническа годност, то трябва да бъде представено на компетентните органи на някоя от договарящите страни, които ще възстановят валидността на свидетелството, като впишат забележка в графа 11, която анулира предишните забележки. Превозно средство, в чието свидетелство за митническа годност е вписана забележка в графа 10 в съгласие с предшестващите разпоредби, не може да бъде ползвано за превоз на стоки под покритието на карнет ТИР, докато не бъде поправено и докато забележките в графа 10 не бъдат анулирани, така както е указано по-горе.

 

Обяснителна бележка към т.20

Процедура по вписване на забележки в свидетелството за митническа годност.
За анулиране на забележки за неизправност на пътното превозно средство след привеждането му в задоволително състояние е достатъчно в предвидената за тази цел графа 11 да се впише забележката "Неизправностите - отстранени", последвана от името, подписа и печата на съответния компетентен орган.
21. Всяка забележка, нанесена в свидетелството, трябва да има дата и да бъде заверена от митническите органи.
22. Когато някое превозно средство има незначителни дефекти, които по мнението на митническите органи не създават опасност за измама, те могат да разрешат и по-нататъшното използване на това превозно средство за превоз на стоки под покритието на карнет ТИР. Титулярят на свидетелството за митническа годност трябва да бъде предупреден за тези дефекти и трябва да възстанови в разумен срок пътното си превозно средство в състояние на митническа годност.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

 

Образец на свидетелството за митническа годност на пътно превозно средство

 

Свидетелство за митническа годност

 

{ECE/TRANS/17/Изменение 18; в сила от 1 август 1995}

 

Образец на свидетелството за митническа годност на пътно превозно средство
(продължение)

 

Свидетелство за митническа годност - продължение I

 

 

Образец на свидетелството за митническа годност на пътно превозно средство
(продължение)

 

Свидетелство за митническа годност - продължение II

 

 

Образец на свидетелството за митническа годност на пътно превозно средство
(продължение)

 

Свидетелство за митническа годност - продължение III

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

 

Табели ТИР

1. Табелите трябва да имат размери 250 мм на 400 мм.
2. Буквите TIR са главни латински с височина 200 мм, с дебелина на линията най-малко 20 мм. Те трябва да бъдат бели на син фон.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

 

Обяснителни бележки

 

Увод към обяснителните бележки

1. Съгласно разпоредбите на чл.43 от тази конвенция обяснителните бележки тълкуват някои разпоредби на конвенцията и приложенията към нея. Те засягат и някои препоръчителни начини на работа.
2. Обяснителните бележки не изменят разпоредбите на тази конвенция или на нейните приложения. Те уточняват само съдържанието, значението и обсега.
3. По-специално предвид разпоредбите на чл.12 и приложение 2 от тази конвенция, отнасящи се до одобряването на пътни превозни средства за превози с митническа пломба, обяснителните бележки уточняват, ако е необходимо, конструктивните особености, които трябва да бъдат приети от договарящите страни, като отговарящи на тези разпоредби. Те посочват също, ако е необходимо, конструктивните особености, които не отговарят на тези разпоредби.
4. Обяснителните бележки позволяват прилагането на разпоредбите на тази конвенция и нейните приложения в съответствие с техническия прогрес и изискванията на икономиката.
Забележка:
{Обяснителните бележки в приложение 6 към конвенцията бяха поставени непосредствено след разпоредбите, за които се отнасят. В това приложение са включени скици, отнасящи се към обяснителните бележки.}

 

Скица No 1

 

Пример за шарнир и на приспособление за митническа пломба за врати на пътни превозни средства с термоизолирани отделения за стоки, превозвани под температурен режим

 

Скица 1

 

1) Главата на закрепващия винт е изцяло деформирана чрез заваряване и не може да се достигне, когато вратата е пломбирана.
2) Главата на закрепващия болт или винт е напълно деформирана чрез заваряване.

 

Скица No 1а

 

Пример за шарнир, който не изисква специална защита на стеблото

Изобразеният по-долу шарнир е в съответствие с изискванията, посочени във второто изречение на буква "б" на бележката към чл.2, ал.1, т.2. Конструкцията на пантата и на стеблото прави излишна всяка особена защита на стеблото, предвид факта, че раменете на пантата достигат зад краищата на стеблото. По този начин раменете не позволяват пломбираната от митниците врата да бъде отворена на нивото на устройството, без да остават видими следи, дори в случай, че незащитеното стебло е било отстранено.

 

Скица 1a

 

 

Скица No 2

 

Превозни средства с покривала с плъзгащи се халки

 

Скица 2

 

 

Скица No 2а

 

Пример за въртяща се халка (D-образна форма)

 

Скица 2а

 

 

Скица No 3

 

Пример за приспособление за затваряне на покривалото на превозното средство

Приспособлението, представено по-долу, отговаря на предписанията на последната точка на ал.11, т.1, чл.3, приложение 2. То отговаря също на предписанията на чл.3, ал.6, т.1 и 2 от приложение 2.
{ECE/TRANS/17/Изменение17; в сила от 1.08.1994}

 

Скица 3

 

 

Скица No 4

 

Приспособление за затваряне на покривалото

Възпроизведеното по-долу приспособление отговаря на предписанията на чл.3, ал.6, т.1 и 2 от приложение 2.

 

Скица 4

 

 

Скица No 5

 

Пример за закрепващо приспособление, вкарано от вътрешната страна на изолираната врата

 

Скица 5

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

 

ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕТО НА КОНТЕЙНЕРИТЕ

 

Първа част
ПРАВИЛНИК ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЛОЖИМИ ЗА КОНТЕЙНЕРИТЕ, ДОПУСКАНИ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ С МИТНИЧЕСКО ПЛОМБИРАНЕ

 

Обяснителни бележки

Обяснителните бележки, изложени в приложение 6 на тази конвенция и отнасящи се до приложение 2, се прилагат mutatis mutandi за контейнери, одобрени за превоз под митническо пломбиране в съответствие с тази конвенция.

 

Основни принципи

Чл.1. За международен превоз на стоки под митническо пломбиране могат да бъдат одобрени само контейнери, конструирани и пригодени така, че:
1. да не може да бъде изваждана каквато и да било стока от пломбираната част на контейнера или вкарана в нея, без да останат видими следи от взлом или без да бъде скъсана митническата пломба;
2. да може да бъде поставена лесно и ефикасно митническа пломба;
3. да не съдържат скрити пространства, позволяващи укриването на стоки;
4. всички пространства, в които могат да бъдат поместени стоки, да са лесно достъпни за митническите проверки.

 

Структура на контейнерите

Чл.2. (1) За да отговорят на предписанията на чл.1:
1. съставните елементи на контейнера (стени, под, врати, покрив, рамки, напречни греди и пр.) се свързват чрез приспособления, които не могат да бъдат изваждани и поставяни повторно отвън, без да останат видими следи, или по начин, че да образуват едно цяло, което не може да бъде изменено, без да останат видими следи; ако стените, подът, вратите и покривът са съставени от различни елементи, тези елементи трябва да отговарят на същите предписания и да бъдат достатъчно устойчиви;
2. вратите и другите приспособления за затваряне (включително крановете, люковете, фланците и др.) трябва да имат приспособление, позволяващо поставянето на митническа пломба; това приспособление да не може да бъде сваляно и поставяно на място отвън, без да останат видими следи, нито пък вратата или затварящото пространство да бъдат отворени, без да бъде скъсана митническата пломба; последната трябва да бъде защитена по съответен начин; допускат се отварящи се покриви;
3. отворите за вентилация или за източване да се снабдени с приспособление, непозволяващо достъп до вътрешността на контейнера; това приспособление да не може да се изважда и поставя отвън, без да останат видими следи.
(2) Независимо от разпоредбите на чл.1, т.3 от правилника, разрешава се наличието на съставни елементи на контейнера, които по практически съображения трябва да съдържат празни пространства (кухини) (например между съставните части на двойни стени); за да не могат обаче тези празни пространства да бъдат използвани за укриване на стоки:
1. ако вътрешната обшивка на контейнера покрива цялата височина на стената от пода до покрива или, в други случаи, ако пространството между облицовката и външната стена е изцяло затворено, тази облицовка трябва да бъде направена така, че да не може да бъде демонтирана и отново монтирана, без да останат видими следи; и
2. ако вътрешната обшивка не покрива стената по цялата й височина и ако кухините, които я отделят от външната стена не са изцяло затворени, както и във всички други случаи, при които конструкцията на контейнера създава кухини, броят на споменатите кухини трябва да бъде намален до минимум, а те трябва да бъдат лесно достъпни за митнически проверки.
{ECE/TRANS/17/Изменение 8; в сила от 17.08.1987}
(3) Допустими са прозорци при демонтируемите каросерии, както е определено в приложение 6, обяснителни бележки към чл.1, т.9 на конвенцията, при условие, че те са направени от материал с достатъчна якост и не могат да бъдат сваляни и обратно поставяни от външната страна, без да оставят видими следи. Независимо от това стъкла, различни от "нечупливите", могат да бъдат използвани, при условие че прозорците са покрити с метална решетка, която не може да бъде сваляна от външната страна, като размерът на клетките на решетката не трябва да надвишава 10 мм. Прозорци не са допустими при контейнерите, както е определено в чл.1, т.9 на конвенцията освен при демонтируемите каросерии, както е определено в приложение 6, обяснителна бележка към чл.1, т.9 на конвенцията.
{ECE/TRANS/17/Изменение 17; в сила от 01.10.1994}

 

Сгъваеми и разглобяеми контейнери

Чл.3. Сгъваемите и разглобяемите контейнери са подчинени на разпоредбите на чл.1 и 2 на този правилник; освен това те трябва да притежават и приспособление за фиксиране, което да блокира различните им части след монтирането на контейнера. В случай че тези фиксиращи приспособления са разположени от външната страна на контейнера, те трябва да позволяват поставянето на митническа пломба след монтиране на контейнера.

 

Контейнери с покривала

Чл.4. (1) Контейнерите с покривала трябва да отговарят на условията на чл.1, 2 и 3 на този правилник, доколкото тези правила са приложими за тях. Освен това те трябва да са съобразени с разпоредбите на този член.
(2) Покривалото трябва да бъде или от здраво платно, или от достатъчно здрава неразтеглива тъкан с пластмасово или гумирано покритие. То трябва да бъде в добро състояние и изработено така, че след като веднъж бъде поставено затварящото устройство, достъпът до товара да бъде невъзможен, без да се оставят видими следи.
(3) Когато покривалото е съставено от няколко части, краищата на тези части трябва да бъдат подгънати един в друг и свързани посредством два шева, раздалечени най-малко на 15 мм. Тези шевове се правят съобразно скица No 1, приложена към правилника. Когато обаче свързването на някои части по този начин е невъзможно, поради това, че са подгъви и усилени ъгли, достатъчно е да бъде подгънат краят на горната част и да се направят шевовете съгласно скица No 2, приложена към правилника. Единият от шевовете трябва да бъде видим само отвътре и цветът на използвания конец за този шев трябва да бъде съвсем различен от цвета на покривалото, както и от цвета на конеца, ползван за другия шев. Всички шевове се правят на машина.
(4) Когато покривалото е от тъкан с пластмасово покритие и съставено от няколко парчета, тези части могат също да бъдат свързани чрез спояване съобразно скица No 3, приложена към правилника. Краят на едното парче трябва да покрива края на другото на ширина най-малко 15 мм. Съединяването на парчетата трябва да бъде осигурено по цялата ширина. Външният свързващ ръб трябва да бъде покрит от пластмасова лента с ширина най-малко 7 мм, която се закрепва чрез спояване по същия начин. На тази лента, както и на ширина най-малко 3 мм от двете й страни се щампова дълбоко еднообразен релеф. Спояването трябва да се извършва по такъв начин, че частите да не могат да бъдат разделени и събрани отново, без да останат видими следи.
(5) Кърпенето се извършва по метода, даден в скица No 4, приложена към правилника. Краищата се подгъват един в друг и се свързват чрез два видими шева, отстоящи на най-малко 15 мм; Цветът на видимия отвътре конец трябва да бъде различен от този на конеца, видим отвън, и от този на покривалото; Всички шевове трябва да бъдат направени на машина. Когато закърпването на някое покривало, повредено близо до краищата, налага заменянето на повредената част с цяло парче, пришиването може да се извърши също и по предписанията на ал. 3 на този член и на скица No 1, приложена към правилника. Кърпенето на покривала от тъкан с пластмасово покритие може също да се извършва и по метода, описан в ал.4 на този член, но в този случай спояването трябва да се извърши от двете страни на покривалото, като кръпката бъде поставена отвътре, но тогава лентата, покрита с пластмасова материя, трябва да бъде поставена от двете страни на покривалото, а кръпката - от вътрешната му страна.
{ECE/TRANS/17/Изменение 8; в сила от 17.08.1987}
(6) Покривалото се закрепва за контейнера така, че да отговаря стриктно на условията на т.1 и 2 на чл.1 от правилника. Могат да се използват следните системи:
1. покривалото може да бъде закрепено чрез:
а) метални халки, закрепени за контейнера;
б) кръгли отвори, направени в краищата на покривалото;
в) въже, минаващо през халките на покривалото и оставащо видимо отвън по цялата си дължина;
покривалото трябва да покрива твърдите части на контейнера на поне 250 мм от центъра на закрепващите халки, освен в случаите, когато самата конструкция на контейнера ограничава всякакъв достъп до стоките.

 

Обяснителна бележка към чл.4, ал.6, т.1

Пример за система на закрепване на покривала около ъгловите отливки на контейнерите, допустима от митническа гледна точка, е дадена в скицата към приложение 7, част трета.
2. когато краят на покривалото трябва да бъде трайно прикачен към контейнера, двете повърхности трябва да бъдат изцяло свързани и придържани на място от здрави приспособления;
3. когато се използва система за заключване на покривалото, тя трябва, при заключено положение, да свързва плътно покривалото към външната страна на контейнера (като пример виж скица No 6 към този правилник).
{ECE/TRANS/17/Изменение 8; в сила от 1.08.1987}
(7) Покривалото трябва да се носи от подходяща конструкция (шпригли, стени, дъги, рейки и др.).
{ECE/TRANS/17/Изменение 8; в сила от 1.08.1987}
(8) Разстоянието между халките и между отворите не трябва да превишава 200 мм. То може да бъде и по-голямо, но не повече от 300 мм между халките и отворите, разположени от двете страни на шприглата, ако конструкцията на контейнера и на покривалото изключва всякакъв достъп до вътрешността на контейнера. Отворите трябва да бъдат подсилени.
{ECE/TRANS/17/Изменение 8; в сила от 1.08.1987}
(9) За приспособления за затваряне могат да бъдат използвани:
1. стоманени въжета с диаметър най-малко 3 мм; или
2. въжета от коноп или сезал с диаметър минимум 8 мм, обвити с прозрачна и неразтеглива пластмаса.
стоманените въжета могат да бъдат покрити с неразтеглива прозрачна пластмасова обвивка;
в случаите когато покривалото трябва да бъде закрепено към рамката при конструкция, която отговаря на условията в ал.6, т.1 на този член, за закрепване може да се използва ремък (пример за такава конструкционна система се дава в скица No 7 към това приложение). По отношение на материал, размери и форма, ремъкът трябва да отговаря на изискванията, посочени в ал.11, т.1.
{ECE/TRANS/17/Изменение10; в сила от 01.08.1989}
{ECE/TRANS/17/Изменение17; в сила от 01.08.1994}
(10) Всяко стоманено или друго въже трябва да се състои от едно парче и да е снабдено с твърд метален накрайник от всяка страна. Приспособлението за закрепване на всеки метален накрайник трябва да се състои от кух нит, минаващ през въжето и позволяващ преминаването на конеца или лентата на митническата пломба. Въжето трябва да остава видимо и от двете страни на кухия нит, така че целостта му да може да бъде лесно установена (виж скица No 5, приложена към правилника).
(11) При отворите на покривалото, служещи за товарене и разтоварване, двете повърхности трябва да бъдат съединени. Могат да се използват следните системи:
1. двата края на покривалото трябва достатъчно добре да се застъпват; те трябва да бъдат също така закрепени посредством:
а) подгъв, зашит или споен съгласно ал.3 и 4 на този член;
б) халки и отвори, отговарящи на условията на ал.8 на този член, като халките трябва да бъдат метални; и
в) ремък, направен от подходящ материал, от едно парче, неразтеглив, с минимална ширина от 20 мм и минимална дебелина от 3 мм, който минава през халките и държи съединени двата края на покривалото и подгъва: ремъкът трябва да бъде закрепен от вътрешната страна на покривалото и да има:
- отвор, през който да минава въжето, посочено в ал.9 от този член; или
- отвор, през който да може да мине метална халка, посочена в ал. 6 от този член, и да бъде закрепен с въжето, посочено в ал.9 от този член;
не се изисква подгъв, когато съществува специално приспособление, което не позволява достъп до товарното помещение (контейнера), без да бъдат оставени видими следи. Не се изисква подгъв и за контейнери с плъзгащи се покривала.
{ECE/TRANS/17/Изменение 14; в сила от 01.08.1992}
{ECE/TRANS/17/Изменение 20; в сила от 12.06.2001}
2. специална система за заключване, стягаща здраво краищата на покривалото, когато товарното помещение (контейнерът) е затворено и пломбирано. Системата трябва да е снабдена с отвор, през който металната халка, посочена в ал.6 от този член, да може да минава и да бъде осигурена с въжето, посочено в ал.9 от този член (вижте примерната скица No 8 към това приложение).
{ECE/TRANS/17/Изменение 14; в сила от 01.08.1992}
(12) Идентификационните знаци, които трябва да бъдат налице върху контейнера, както и табелката за одобрение, предвидени в част втора на това приложение, в никакъв случай не трябва да бъдат закрити от покривалото.

 

Контейнери с плъзгащи се покривала

Чл.5. (1) Контейнерите с плъзгащи се покривала трябва да отговарят на разпоредбите от чл.1, 2, 3 и 4 от този правилник, доколкото последните са приложими за тях. Освен това те трябва да отговарят и на разпоредбите на този член.
(2) Плъзгащите се покривала, под, врати или други конструктивни елементи на контейнера трябва да отговарят или на изискванията на чл.4, ал.6, 8, 9 и 11 от правилника, или на следните разпоредби:
1. плъзгащите се покривала, под, врати и други конструктивни елементи на контейнера трябва да се съединяват по такъв начин, че да не могат да бъдат отворени или затворени, без да се оставят видими следи;
2. твърдите конструктивни елементи на горната част на контейнера трябва да бъдат закрити от покривалото поне на 1/4 от действителното пространство между обтягащите ремъци; покривалото трябва да закрива поне 50 мм от твърдите конструктивни елементи в долната част на контейнера; хоризонталният отвор между покривалото и твърдите конструктивни елементи на контейнера не трябва да надвишава 10 мм, измерено перпендикулярно на надлъжната ос на контейнера, след като бъде затворен и пломбиран от митницата;
3. насочващото устройство на плъзгащото се покривало трябва да се съединява с останалите подвижни части по такъв начин, че затворените и пломбирани от митническите власти врати и останалите подвижни части да не могат да бъдат отворени или затворени отвън без видими следи; насочващото устройство на плъзгащото се покривало и останалите подвижни части трябва да се съединяват по такъв начин, че достъпът до контейнера да бъде невъзможен, без да бъдат оставени видими следи; системата е описана на скица No 9, приложена към правилника;
4. хоризонталното разстояние между обтягащите ремъци по твърдите конструктивни елементи на контейнера, ползвани за целите на митническите органи, не трябва да надвишава 200 мм; допуска се в случай, че конструкцията на контейнера и покривалата е такава, че да не позволява никакъв достъп до товарното помещение, това разстояние да бъде и по-голямо, но разстоянието между халките от двете страни на вертикалната подпора не бива да надвишава 300 мм; във всички случаи правилата, изложени в т.2, трябва да бъдат спазвани;
5. разстоянието между обтягащите ремъци не трябва да надвишава 600 мм;
6. затварящите въжета, използвани за съединяване на покривалата с твърдите конструктивни елементи на контейнера, трябва да отговарят на изискванията в чл.4, ал.9 от правилника.
{ECE/TRANS/17/Изменение 20; в сила от 12.06.2001}

 

Скица No 1

 

ПОКРИВАЛО, СЪШИТО ОТ НЯКОЛКО ПАРЧЕТА

 

Скица 1

 

 

Скица No 2

 

ПОКРИВАЛО, СЪШИТО ОТ НЯКОЛКО ПАРЧЕТА

 

Скица 2

 

Забележка: Допускат се и шевове, осъществени по метода, показан на схема No 2а) към приложение 2 на тази конвенция.
* Тази скица показва подгънатия край в горната част на покривалото, съобразно ал.3 на чл.3 от приложение 2.

 

Скица No 3

 

ПОКРИВАЛО ОТ НЯКОЛКО ПАРЧЕТА

 

Скица 3

 

 

Скица No 4

 

ЗАКЪРПВАНЕ НА ПОКРИВАЛОТО

 

Скица 4

 

* Конците, видими от вътрешната страна, трябва да се различават по цвят както от конците, видими отвън, така и от този на покривалото.

 

Скица No 5

 

ОБРАЗЕЦ НА НАКРАЙНИК

 

Скица 5

 

 

Скица No 6

 

ОБРАЗЕЦ НА СИСТЕМА ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ПОКРИВАЛОТО

 

Скица 6

 

Описание:
Тази система за заключване на покривалото може да бъде разрешена при условие, че има поне по една метална халка при всеки край на врата. Оставените отвори за преминаване на халката са с овална форма и с размер, достатъчен за преминаване на халката. Видимата част на металната халка, която се издава навън, не трябва да надвишава диаметъра на закрепващото въже, умножен по 2, когато системата е заключена.

 

Скица No 7

 

ОБРАЗЕЦ НА ПОКРИВАЛО, ПРИКРЕПЕНО КЪМ РАМКА СЪС СПЕЦИАЛНА ФОРМА

 

Скица 7

 

Описание:
Това приспособление за закрепване на покривалото към превозното средство е допустимо при условие, че халките са с жлеб по сечението си и не излизат навън повече, отколкото е максималната дълбочина на сечението. Широчината на сечението трябва да е възможно най-ограничена.

 

Скица No 8

 

СИСТЕМА ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ПОКРИВАЛО ПРИ ОТВОРИТЕ ЗА ТОВАРЕНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ
(описанието е на следващата страница)

 

Скица 8

 

Описание:
При тази система на заключване двата края при отворите на покривалото, използвани за товарене и разтоварване, са съединени с помощта на заключващ прът от алуминий. Отворите на покривалото са снабдени с въже или кабел, вкарани в подгъва по цялата им дължина (виж скица No 8.1) така, че това прави невъзможно изваждането на покривалото от заключващия профил. Реброто трябва да бъде от външната страна и да бъде заварено в съответствие с чл.3, ал.4 от приложение 2 на конвенцията.
Краищата трябва да бъдат вкарани в отворените профили върху заключващия прът от алуминий и да бъдат пъхнати по дължина в два успоредни канала, затворени в долния им край. Когато заключващият прът е в горно положение, краищата на покривалото се съединяват.
В горния край на отвора заключващият прът се блокира от прозрачна пластмасова планка, занитена към покривалото (виж скица No 8.2). Заключващият прът се състои от две части, съединени с помощта на занитен шарнир, и може да бъде лесно поставен и отстранен след сгъване. Този шарнир трябва да бъде направен по такъв начин, че да не позволява отстраняването на въртящия се щифт след заключване на системата (виж скица No 8.3).
В долната част на заключващия прът има отвор, през който минава халката. Отворът е с овална форма и размерът му позволява халката да премине плътно през него (виж скица No 8.4). Закрепващото въже или кабел ТИР се прекарва през тази халка, за да блокира заключващия прът.

 

Скица No 9

 

ОБРАЗЕЦ НА КОНТЕЙНЕР С ПЛЪЗГАЩИ СЕ ПОКРИВАЛА

 

Скица 9

 

 

Втора част
ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕТО НА КОНТЕЙНЕРИ, ОТГОВАРЯЩИ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В ПЪРВАТА ЧАСТ

 

Общи положения

1. Контейнерите могат да бъдат одобрявани за превоза на стоки под митническо пломбиране:
а) по време на производството по тип конструкция (процедура за одобряване по време на производството); или
б) по-късно, след производството, поотделно или за определен брой контейнери от един тип (процедура за одобряване след производството).

 

Общи разпоредби за двете процедури за одобряване

2. След като извърши одобряването, компетентният орган издава на молителя свидетелство за митническа годност, валидно според случая за неограничена серия контейнери от одобрения тип или за определен брой контейнери.
3. Ползващият това свидетелство трябва да постави табелка за одобряването върху одобрения контейнер или контейнери преди използването им за превоз на стоки под митническо пломбиране.
4. Табелката трябва да бъде постоянно закрепена на място, където да бъде лесно видима и в съседство с другите табелки, издадени с официални цели.
5. Табелката за одобрението съгласно образец No 1, възпроизведен в притурка 1 към тази част, представлява метална табелка с размери най-малко 20 см на 10 см. На повърхността с изпъкнали или вдлъбнати или изписани по друг, но трайно видим и четлив начин са написани поне на френски или на английски език следните указания:
а) надпис "Одобрен за превоз под митническо пломбиране";
б) наименованието на държавата, където контейнерът е бил одобрен, изписано изцяло или с отличителния си знак за означаване на страната на регистрацията на автомобилите в международно съобщение и номера на свидетелството за митническа годност (цифри, букви и пр.), както и годината на одобряването (например "NL/26/73", означаващо: Холандия, свидетелство за митническа годност No 26, издадено през 1973 г.);
в) поредният номер на контейнера, даден му от производителя (фабричен номер);
г) идентификационните номера или букви на контейнера, когато той е бил одобрен по тип конструкция.

 

Обяснителна бележка към т.5, буква "г"

Ако два контейнера с покривала, одобрени за превоз под митническо пломбиране, са били съединени така, че да образуват едно цяло, с едно-единствено общо покривало и в този вид отговарят на условията за превоз под митническо пломбиране, за комбинацията няма да се изисква отделно свидетелство за годност или табелка за одобрение.
6. Ако някой контейнер не отговаря повече на техническите условия, предписани за одобряването му, преди да бъде ползван отново за превоз на стоки под митническо пломбиране, той трябва да бъде приведен в състоянието, довело до одобряването му, така че да отговаря отново на тези технически условия.
7. Когато се променят съществени характеристики на някой контейнер, издаденото за него одобряване губи сила и той трябва да бъде одобрен отново от компетентния орган, преди да бъде използван за превоз на стоки под митническо пломбиране.
Особени разпоредби за одобряването на тип конструкция по време на производството
8. Когато контейнерите се произвеждат серийно по един конструктивен тип, производителят може да поиска одобряването на тип конструкция от компетентния орган в държавата производител.
9. Производителят трябва да посочи в молбата си идентификационните номера или букви на типа контейнери, за които иска одобрение.
10. Тази молба трябва да се придружава от планове и подробна спецификация за конструкцията на типа контейнери, представен за одобряване.
11. Производителят трябва да се задължи писмено:
а) да представи на компетентните органи онези контейнери от този тип, които те поискат да прегледа;
б) да позволи на компетентния орган да прегледа други бройки по всяко време на производството на серията от този тип контейнери;
в) да уведомява компетентния орган за всяко изменение на плановете или спецификациите, независимо от размерите му, преди да започне изпълнението му;
г) да нанесе на видно място върху контейнерите не само предвидените знаци върху табелката за одобрение, но и идентификационните номера или букви на типа конструкция, както и поредния номер на всеки контейнер във въпросната серия (фабричен номер);
д) да води отчет за произведените контейнери от одобрения тип.
12. При нужда компетентните органи посочват измененията, които следва да се внесат в предвиждания тип конструкция, за да могат да дадат одобрението.
13. Няма да бъде издавано одобрение по тип конструкция, ако компетентният орган не е установил след преглед на един или няколко контейнера, произведени по този тип конструкция, че контейнерите от този тип отговарят на техническите условия, предписани в част първа.
14. Когато тип контейнер бъде одобрен, на молителя се издава едно-единствено свидетелство за митническа годност съгласно образец No II, възпроизведен в притурка 2 от тази част и валидно за всички контейнери, построени съгласно спецификациите на одобрения тип. Това свидетелство разрешава на производителя да поставя табелката по образеца, даден в ал.5 от тази част, върху всеки контейнер от серията на този тип.

 

Особени разпоредби за одобряването след производството

15. Когато одобрението не е било поискано по време на производството, собственикът, производителят или представителят на единия или другия може да поискат одобряване от компетентния орган, на когото имат възможност да предоставят контейнера или контейнерите, които желаят да бъдат одобрени.
16. Всяка молба за одобрение, представена в случая, предвиден в ал. 15 от тази част, трябва да посочва поредния (фабричен) номер на всеки контейнер, поставен от производителя.
17. Компетентният орган проверява толкова контейнери, колкото намери за необходимо, и след като установи, че този или тези контейнери отговарят на техническите условия, посочени в първата част, издава свидетелство за митническа годност съгласно образец No III, възпроизведено в притурка 3 на тази част и валидно само за броя одобрени контейнери. Това свидетелство, в което е посочен поредният номер или поредните номера, дадени от производителя на контейнерите, за които се отнася, дава право на молителя да положи върху всеки одобрен контейнер табелката за одобрение, предвидена в ал.5 на тази част.

 

ПРИТУРКА 1
Образец No 1
Табелка за одобрение
(английски език)

 

Табелка - англ. език

 

* Само в случай на одобрение по тип конструкция

 

ПРИТУРКА 1
Образец No 1
Табелка за одобрение
(френски език)

 

Табелка - френски език

 

* Само в случай на одобрение по тип конструкция

 

ПРИТУРКА 2
Образец No II
Митническа конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР 1975 г.

 

Свидетелство за митническа годност по тип конструкция

1. Номер на свидетелството *......................................
2. Удостоверява се, че описаният по-долу тип контейнер е одобрен и че контейнерите, произведени по този тип, могат да бъдат допускани за превоз на стоки под митническо пломбиране.
3. Вид на контейнера ..........................................
4. Номер или идентифициращи букви на типа конструкция .................
5. Идентифициращ номер на конструктивните планове .....................
6. Идентифициращ номер на конструктивните спецификации ................
7. Тара ..............................................
8. Външни размери в см ...............................................
9. Съществени конструктивни характеристики (вид на материала, вид конструкция и пр.) .....................................................
10. Настоящото свидетелство е валидно за всички контейнери, построени съгласно плановете и спецификациите, посочени по-горе.
11. Издадено на ................................ (име и адрес на производителя), който получава правото да постави върху всеки контейнер от одобрения тип, произведен от него, табелката за одобрение.
Съставено в ............... (място) на .......... (дата) 19... година
от ......................................... (подпис и печат на организацията или службата, която го издава)
* Посочват се буквите и цифрите, които се вписват върху табелката за одобрение (виж буква "б" на ал. 5 от втората част на приложение 7 към Конвенцията за международен превоз на стоки под покритието на карнет ТИР, 1975 г.)

 

{Важно указание на следващата страница}

 

ПРИТУРКА 2
Важно указание
(Алинеи 6 и 7 на втората част от приложение 7 към Митническата конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР, 1975 г.)

6. Ако някой контейнер не отговаря вече на техническите условия, предписани за неговото одобрение, преди ползването му за превоз на стоки под митническо пломбиране той трябва да бъде приведен в първоначалното състояние, което е позволило одобряването му, за да отговаря отново на тези техническите условия.
7. Когато основните характеристики на някой контейнер бъдат изменени, даденото за този контейнер одобрение преустановява действието си и той трябва да бъде одобрен отново от компетентния орган, преди да бъде използван за превоз на стоки под митническо пломбиране.

 

ПРИТУРКА 3
Образец No III
Митническа конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР, 1975 г.

 

Свидетелство за митническа годност, издадено след стадия на производство

1. Номер на свидетелството * .....................................
2. Удостоверява се, че контейнерът/ите, изброен/и по-долу, са били одобрени за превоз на стоки под митническо пломбиране.
3. Вид на контейнера/ите ..............................................
4. Пореден номер, даден на контейнерите от производителя ..............
5. Тара ................................................
6. Външни размери в см ................................................
7. Основни конструктивни характеристики (вид на материалите, вид на конструкцията и пр.) .................................................
8. Издадено на ......................................... (име и адрес на молителя), комуто се разрешава да постави върху посочения/те по-горе контейнер/и, табелка за одобрение.
Съставено в ............... (място) на ........... (дата) 19.. година
От ........................................................ (подпис и печат на организацията или службата, която го издава)
* Посочват се буквите и цифрите, които се вписват върху табелката за одобрение (виж буква""б" на ал. 5 от втората част на приложение 7 към Митническата конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР, 1975 г.).

 

{Важно указание на следващата страница}

 

ПРИТУРКА 3
Важно указание
(Алинеи 6 и 7 на втората част от приложение 7 към Митническата конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР, 1975 г.)

6. Ако някой контейнер не отговаря вече на техническите условия, предписани за неговото одобрение, преди ползването му за превоз на стоки под митническо пломбиране той трябва да бъде приведен в първоначалното състояние, което е позволило одобряването му, за да отговаря отново на тези технически условия.
7. Когато основните характеристики на някой контейнер бъдат изменени, даденото за този контейнер одобрение преустановява действието си и той трябва да бъде одобрен отново от компетентния орган, преди да бъде използван за превоз на стоки под митническо пломбиране.

 

Трета част
ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Обяснителните бележки относно приложение 2, дадени в приложение 6 към тази конвенция, се прилагат mutatis mutandis за одобрените контейнери за превоз на стоки под митническо пломбиране, в съгласие с разпоредбите на тази конвенция.
Забележка:
{Обяснителните бележки в част трета бяха поставени след разпоредбите, към които се отнасят. Скиците, свързани с обяснителните бележки, са включени в част трета.}

 

Приспособление за закрепване на покривало около ъгловите елементи на контейнера

Посоченото по-долу устройство отговаря на предписанията на чл.4, ал.6, т.1 от част първа.

 

Табелка - френски език

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

 

Състав, функции и вътрешен правилник на Административния комитет и Изпълнителния съвет ТИР

 

Състав, функции и вътрешен правилник на Административния комитет

Чл.1. (1) Договарящите страни са членове на Административния комитет.
(2) Комитетът може да разреши на компетентните административни органи на държавите, посочени в ал.1 на чл.52 от тази конвенция, които не са договарящи страни или представители на международни организации, да присъстват на неговите сесии в качеството на наблюдатели при обсъждане на въпроси, които ги интересуват.
Чл.1а. (1) Комитетът разглежда всяко предложение за изменение и допълнение на конвенцията съгласно ал.1 и 2 на чл.59.
{ECE/TRANS/17/Изменение19; в сила от 17.02.1999}
(2) Комитетът наблюдава прилагането на конвенцията и разглежда мерките, взети от договарящите страни, асоциациите и международните организации по отношение на конвенцията, както и съответствието на тези мерки с конвенцията.
{ECE/TRANS/17/Изменение19; в сила от 17.02.1999}
(3) Посредством Изпълнителния съвет ТИР комитетът осъществява надзор върху прилагането на Конвенцията на национално и международно ниво и дава своята подкрепа.
{ECE/TRANS/17/Изменение19; в сила от 17.02.1999}
Чл.2. Генералният секретар на Организацията на обединените нации предоставя на комитета услугите на секретариата.
Чл.3. Ежегодно на първата си сесия комитетът избира председател и заместник-председател.
Чл.4. Генералният секретар на Организацията на обединените нации свиква ежегодно комитета под покровителството на Икономическата комисия за Европа, както и по искане на компетентните административни органи на най-малко пет държави - договарящи страни.
Чл.5. Предложенията се гласуват. Всяка договаряща страна, представена на сесията, има право на един глас. Предложенията с изключение на тези за изменение на конвенцията се приемат от комитета с мнозинство на гласовете на присъстващите и гласуващи членове. Измененията на тази конвенция, както и решенията, посочени в чл.59 и 60 от конвенцията, се приемат с мнозинство от две трети от гласовете на присъстващите и гласуващи членове.
Чл.6. За вземане на решения е необходим кворум от поне една трета от държавите - договарящи страни.
{ECE/TRANS/17/Изменение16; в сила от 24.06.1994}
Чл.7. Комитетът приема отчетния си доклад преди приключване на сесията.
Чл.8. За неуредените от това приложение въпроси се прилага вътрешният правилник на Икономическата комисия за Европа, освен ако комитетът вземе друго решение.

 

Състав, функции и вътрешен правилник на Изпълнителния съвет ТИР

Чл.9.* (1) Изпълнителният съвет ТИР е създаден от Административния комитет в съответствие с чл.58б и се състои от девет членове, представляващи различни договарящи страни по Конвенция ТИР. Секретарят на Конвенцията ТИР участва в сесиите.
(2) Членовете на Изпълнителния съвет ТИР се избират от Административния комитет с мнозинство от присъстващите членове с право на глас. Мандатът на всеки член на Изпълнителния съвет ТИР е двугодишен. Членовете на Изпълнителния съвет ТИР могат да бъдат преизбирани. Административният комитет определя компетенциите на Изпълнителния съвет ТИР.
Чл.10.* Изпълнителният съвет ТИР:
1. осъществява надзор по прилагането на конвенцията, включително функционирането на гаранционната система, и изпълнява възложените му от Административния комитет функции;
2. ръководи централизираното отпечатване и разпространение на карнетите ТИР на асоциациите - функция, която може да бъде изпълнявана от одобрена международна организация, определена в чл.6;
3. координира и подкрепя размяната на поверителни сведения и друга информация между компетентните власти в договарящите страни;
4. координира и подкрепя размяната на сведения между компетентните власти в договарящите страни, асоциациите и международните организации;
5. сътрудничи при уреждането на спорове между договарящите страни, асоциациите, застрахователните дружества и международните организации, без да нарушава разпоредбите на чл. 57 за уреждане на спорове;
6. подкрепя обучението на митническия персонал и на други лица, имащи допир с режима ТИР;
7. води централен регистър с цел даване на информация на договарящите страни относно сведенията, получени от споменатите в чл. 6 международни организации за всички правилници и предвидени процедури, свързани с издаването на карнети ТИР от асоциациите, доколкото те се отнасят към минималните условия и препоръки в приложение 9;
8. следи цената на карнетите ТИР.

________________________________
* {ECE/TRANS/17/Изменение 19; в сила от 17.02.1999}
Чл.11.*(1) Секретарят на Конвенция ТИР свиква сесия на Изпълнителния съвет ТИР по искане на Административния комитет или на поне трима членове на Изпълнителния съвет.
(2) Изпълнителният съвет се старае да взима решенията си с консенсус. Ако не бъде постигнат консенсус, решенията се съгласуват и се приемат с мнозинство на гласовете на присъстващите членове с право на глас. За взимане на решение е необходим кворум от петима членове. Секретарят на Конвенция ТИР не гласува.
(3) Изпълнителният съвет избира председател и приема разпоредбите, свързани с вътрешния правилник.
(4) По искане на Административния комитет или поне веднъж годишно Изпълнителният съвет докладва на Административния комитет за предприетите от него действия, като представя и счетоводен баланс на разходите. Председателят на Изпълнителния съвет го представлява пред Административния комитет.
(5) Изпълнителният съвет преглежда всички сведения или въпроси, постъпили от Административния комитет, договарящите страни, Секретаря на конвенция ТИР, националните асоциации и международните организации, споменати в чл.6 на конвенцията. Международните организации могат да присъстват на сесиите на Изпълнителния съвет ТИР като наблюдатели, освен ако председателят не вземе друго решение. При необходимост председателят може да покани и други организации да присъстват като наблюдатели на сесиите на Изпълнителния съвет.
Чл.12.* Секретарят на Конвенция ТИР е член на секретариата на Икономическата комисия за Европа към Обединените нации. Той изпълнява решенията на Изпълнителния съвет ТИР в рамките на мандата на Изпълнителния съвет. В помощ на Секретаря на Конвенция ТИР е секретариатът ТИР, чийто състав се определя от Административния комитет.
Чл.13.* (1) В очакване на други финансови източници действията на Изпълнителния съвет ТИР и секретариата ТИР се финансират от отчисления от всеки карнет ТИР, издаден от международната организация, спомената в чл.6.

 

Обяснителни бележки към чл.13, ал.1*

Финансови разпоредби
В края на първоначален период от две години договарящите страни по конвенцията предвиждат финансирането на Изпълнителния съвет ТИР и секретариата ТИР да се извършва от обикновения бюджет на Организацията на обединените нации. Това не изключва продължаване срока на действие на първоначалните финансови разпоредби, в случай че финансирането от страна на Организацията на обединените нации или от други източници не бъде осъществено.
(2) Размерът на отчисленията и процедурата по събирането се определят от Административния комитет след консултации с международната организация, спомената в чл. 6. Всяко предложение за изменение в отчисленията се одобрява от Административния комитет.

 

Обяснителни бележки към чл.13, ал.2 *

Функциониране на Изпълнителния съвет ТИР
Работата на членовете на Изпълнителния съвет ТИР се финансира от съответните правителства.

__________________________________
* {ECE/TRANS/17/Изменение 19; в сила от 17.02.1999}

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 *

 

ДОСТЪП ДО РЕЖИМА ТИР

 

Първа част
УПЪЛНОМОЩАВАНЕ НА АСОЦИАЦИИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРНЕТИ ТИР

 

Минимални условия и изисквания

1. За да може да бъде упълномощена от договарящите страни да издава карнети ТИР и да бъде гарант за тях по смисъла на чл.6 на конвенцията, асоциацията трябва да отговаря на следните минимални условия и изисквания:
а) да докаже, че действа поне от една година като официална организация, представляваща интересите на транспортния сектор;

 

Обяснителна бележка към т.1, буква "а" *

Организация
Разпоредбите на т.1, буква "а" от първата част на приложение 9 се отнасят до организациите, които участват в международната търговия със стоки, включително търговските камари.
б) да докаже финансовата си стабилност и наличието на логистични средства, които биха й позволили да изпълнява задълженията, определени от конвенцията;
в) да докаже, че нейните служители разполагат с познанията, необходими за правилното прилагане на конвенцията;
г) отсъствие на тежки или повторни нарушения на митническото или данъчното законодателство;
д) да има сключен писмен договор или друг вид юридически документ с компетентните органи в договарящата страна, на чиято територия се е установила; заверено копие от този договор или от всеки друг юридически документ се представя на Изпълнителния съвет ТИР, като при нужда към него се прилага и заверен превод на френски, английски или руски език. Всички изменения на този писмен договор или друг вид юридически документ трябва незабавно да бъдат сведени до знанието на Изпълнителния съвет ТИР;
е) в писмения договор или друг вид юридически документ по смисъла на предходната буква "д" трябва да се съдържа ангажираност на асоциацията, че тя:
аа) ще спазва задълженията си по смисъла на чл.8 от конвенцията;
бб) ще приеме определения от договарящата страна максимален размер на иска за всеки карнет ТИР, който може да й бъде поискан в съответствие с ал.3 на чл.8 на конвенцията;
вв) ще проверява постоянно и особено преди даване на достъп до режима ТИР дали лицата, поискали разрешението за достъп, отговарят на минималните условия и изисквания, отразени във втората част на това приложение;
гг) ще обезпечи гаранцията си за всички отговорности, възникнали в страната, на чиято територия е регистрирана вследствие транспортни операции, извършени под покритието на карнети ТИР, издадени от нея или от чужди асоциации, включени в състава на международната организация, към която принадлежи и тя самата;
дд) ще обезпечи покритие на своята отговорност по начин, удовлетворителен за компетентните органи на договарящата страна, в която тя е регистрирана, в застрахователна компания, застрахователен пул или финансова институция. Застрахователният(те) договор(и) или финансовата гаранция ще покрива(т) всички нейни отговорности, свързани с операции, извършени под покритието на карнети ТИР, издадени от нея или от чужди асоциации, принадлежащи към международната организация, към която принадлежи и самата тя;
уведомителните срокове за прекратяване на застрахователните договори или финансова гаранция не трябва да бъдат по-кратки от уведомителните срокове, предвидени за прекратяване на писмения договор или всеки друг юридически документ по буква "д". Заверено копие на застрахователния(те) договор(и) или финансова гаранция, както и на всички последващи допълнения към тези документи трябва да бъдат представени на Изпълнителния съвет ТИР, придружени при необходимост от точен и заверен превод на английски, френски или руски език;
ее) ще дава възможност всички преписки и сметки, отнасящи се до администрирането на режима ТИР, да бъдат проверявани от компетентните органи;
жж) ще приеме процедура по уреждане на споровете, свързани с незаконното или измамно използване на карнетите ТИР;
зз) ще приеме, че всяко тежко или повторно нарушаване на настоящите минимални условия и изисквания може да доведе до отнемане на пълномощното за издаване на карнети ТИР;
ии) ще спазва стриктно решенията на компетентните органи на договарящата страна, на чиято територия е регистрирана, по отношение изключването на лица от режима ТИР в съответствие с чл.38 от конвенцията и втората част на това приложение;
йй) ще спазва стриктно всички решения, приети от Административния комитет и Изпълнителния съвет ТИР, когато те са приети от компетентните органи на договарящата страна, на чиято територия е регистрирана.

_____________________________
* {ECE/TRANS/17/Изменение 19; в сила от 17.02.1999}
2. Договарящите страни, на чиято територия е регистрирана асоциацията, имат право да отнемат пълномощното й за издаване на карнети ТИР в случай на сериозно или повторно нарушаване на настоящите минимални условия и изисквания от страна на асоциацията;
3. Упълномощаването на асоциацията при споменатите по-горе условия не влиза в противоречие с отговорностите и задълженията на асоциацията по смисъла на конвенцията.
4. Споменатите по-горе минимални условия и изисквания не ограничават правото на договарящите страни да поискат да бъдат прибавени допълнителни условия и изисквания.

 

Втора част
ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КАРНЕТИ ТИР

 

Минимални условия и изисквания

1. Лицата, които желаят да бъдат допуснати до режима ТИР, трябва да отговарят на следните минимални условия и изисквания:
а) доказан опит при извършването на редовни международни превози или поне възможност за такива (да има издадено разрешително за международни превози и др.);
б) стабилно финансово състояние;
в) познания относно прилагането на Конвенция ТИР;
г) липса на тежки или повторни нарушения на митническото или данъчното законодателство;
д) поет писмен ангажимент към асоциацията, според който:
аа) ще спазва всички митнически формалности в отправните, транзитните и получаващите митнически учреждения, съгласно изискванията на Конвенция ТИР;
бб) ще заплаща дължимите суми, определени в ал.1 и 2 на чл.8 от конвенцията, ако това бъде изискано от компетентните органи в съответствие с чл.8, ал.7 на конвенцията;
вв) ще дава възможност на асоциацията, в границите на определеното от националното законодателство, да проверява информацията, свързана със споменатите минимални условия и изисквания.
2. Както компетентните органи на договарящата страна, така и асоциациите имат право да въвеждат по-строги допълнителни условия и изисквания за достъп до режима ТИР, освен ако компетентните органи не вземат друго решение.

 

Процедура

3. Договарящите страни определят, в съответствие с националното законодателство, процедурите за достъп до режима ТИР на базата на минималните условия и изисквания, посочени в чл.1 и 2.

 

Обяснителна бележка към ал.3

Комитет за разрешаване на достъп.
Препоръчва се създаване на национални комитети за разрешаване на достъп, в които да влизат представители на компетентните органи, националните асоциации и други заинтересовани организации
{ECE/TRANS/17/Изменение 19; в сила от 17.02.1999}
4. В съответствие с приложения формуляр за даване на разрешение (FTH) компетентните органи предават на Изпълнителния съвет ТИР всички необходими данни за всяко лице поотделно до една седмица от издаване на разрешителното за ползване на карнети ТИР или от отнемането му.
5. Асоциацията изготвя ежегодно списък на всички лица, получили разрешение за достъп до режима ТИР, както и списък с лицата, чието разрешение за достъп е било отнето, като актуализира данните към 31 декември. Списъците се предават на компетентните органи до една седмица след 31 декември. Компетентните органи предават копие от списъците на Изпълнителния съвет ТИР.
6. Разрешението за достъп до режима ТИР не означава автоматично право за получаване на карнети ТИР от асоциациите.
7. Разрешението за ползване на карнети ТИР в съответствие с минималните условия и изисквания, споменати по-горе, не отменя отговорността и задълженията на лицата, получили разрешението, да изпълняват изискванията на Конвенция ТИР.

 

ТИПОВ ФОРМУЛЯР ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ (FTH)
Страна ....................................................
Асоциация ..................................................
Компетентен орган ...........................................

Попълва се от националната асоциация или от компетентния орган

Идентифи-
кационен
номер
Име на лицето/та
или на предприятието
Адрес по
съдебна
регистрация
Данни за
контакт
(No тел.,
факс, е-mail)
БУЛСТАТ
Номер на
лиценза
и др.*/
Предишно
отнемане на
правото на
достъп **/
Дата на
одобрение
за достъп
**/
Дата на
отнемане на
одобрението
**/
Печат/
подпис
 
 
 

*/ Ако има данни
**/ При необходимост
Асоциацията трябва да предаде на компетентните власти следните минимални данни за лицето, подало молба за получаване на достъп:
- личен идентификационен номер, даден на лицето от гарантиращата асоциация (съгласуван с международната организация, към която принадлежи);
- име/на и адрес/и на лицето/ата или предприятието (за търговските дружества се посочват имената на ръководителите);
- данни за контакт (физическото лице, което отговаря за режима ТИР пред митническите власти и асоциациите) с пълно изписване на телефонен номер, номер на факс, е-mail адрес);
- БУЛСТАТ, номер на лиценза за извършване на международен транспорт и други данни (при наличие на такива);
- Предишен случай на лишаване от право на достъп (когато има такъв), включително дата, срок и основание.

 

Тагове:
Този сайт използва бисквитки (cookies) и обработва лични данни.   Повече информация Приемам